לאן לפנות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

נושאים בטיפול גורמים אחרים

רשימה של נושאים שאינם בטיפול רשות מקרקעי ישראל, והגורמים שאליהם יש לפנות.
​​​​​​הפעולה לאן לפנות?

העברת ​זכות ח​כירה בבנייה רוויה מהוונת הרשומה בטאבו ונרשמה שם הערה "אין הגבלה בהעברה וירושה".​

יש לפנות ללשכות רישום המקרקעין (טאבו)

רישום צו ירושה/צו קיום צוואה בנכסים בבנייה למגורים שלגביהם רשומה חכירה בתוקף בטאבו לגבי תת חלקה.​

יש לפנות ללשכות רישום המקרקעין (טאבו)

רישום שעבוד/עיקול לגבי נכסים הרשומים בטאבו.​

יש לפנות ללשכות רישום המקרקעין (טאבו)

רישום בתים משותפים.​

יש לפנות ללשכות רישום המקרקעין (טאבו)

קבלת נסח רישום מקרקעין (נסח מהטאבו).​

יש לפנות ללשכות רישום המקרקעין (טאבו)

מתן התחייבות לרישום משכנתא לגבי נכסים בבניי​ה רוויה/נמוכה שבהם קיים גורם משכן (חברה משכנת).​

יש לפנות לגורם המשכן / חברה משכנת. גורם משכן (או חברה משכנת) הוא הגוף המאכלס/משכן את הבניין ומלווה את החוכר ממועד רכישת זכות החכירה, דרך הפנייתו לרמ"י, עד לרישום החכירה בטאבו. החברות המשכנות הן לדוגמה עמידר, עמיגור, שיכון ופיתוח, שיכון עובדים, רסקו, משה"ב, ויש עוד גורמים משכנים המוכרים ע"י רמ"י. ​

העברת זכות חכירה מהוונת בדירה שאינה רשומה בטאבו, שנרכשה בשעתו מגורם משכן (חברה משכנת).​

יש לפנות תחילה לגורם המשכן / חברה משכנת​

תוספת בנייה למגורים. ​

יש לפנות תחילה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה באתר משרד​ ​האוצר​

בירור אחוזי בנייה מותרים על פי תוכנית​ בניין עיר.​

יש לפנות לוועדה מקומית/מחוזית לתכנון ובנייה באתר משרד האוצר​

תשלום היטל השבחה.​

יש לפנות לרשות המקומית שבה נמצא הנכס לרשימת רשויות מקומיות​​

תשלום מס שבח, מס מכירה ומס רכישה.​

יש לפנות לרשות המסים בישראל

מפגע סביבתי ליד בית הבנוי על אדמה בניהול הרשות​

יש לפנות לרשות המקומית שבה נמצא הנכס לרשימת רש​ויות מקומיות

קבלת מפת מדידה של השטח שבו נמצא הנכס, לצורך בנייה.​

יש לפנות​ למודד מוסמך שיכין מפת מדידה / מפה מצבית על פי דרישות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.​

 

 
gov