מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

חוק חופש המידע

​​​​​​​​​​

 

חוק חופש המידע 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=148DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=142DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=111DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=91DispForm.aspx

הסבר  

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית
ובין היתר מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים, כגון ביטחון המדינה,  שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכיוצא באלה. החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או אילו סוגי מידע אין חובה  למסור. אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור או לא למסור מידע,  וכן הוראות והנחיות ​בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהן. רמ"י מיישמת את החוק כלשונו, על כל פרטיו ודקדוקיו וגם ברוחו, תוך הקפדה ונקיטת משנה זהירות ביחס לזכויותיהם של הפונים ושל נשואי הפניות.

אופן הגשת הבקשה  

את הבקשה יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע ברמ"י באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע שבאתר היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים. כדי להפנות את הבקשה לרמ"י - בפרק "הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע" בסעיף "סיווג" יש לבחור "יחידת סמך", ואז לבחור ב"רשות מקרקעי ישראל" מתוך הרשימה.

על מגיש הבקשה להזין את מהות הבקשה, פרטי התקשרות ופרטי כרטיס אשראי. בסיום ביצוע התשלום בהתאם לנדרש יישלחו פרטי הבקשה אוטומטית לאחראי מטעם רמ"י על הטיפול בבקשות חופש המידע. אם מהות הבקשה אינה ברורה או שהטיפול בבקשה מצריך תשלום נוסף, האחראי ייצור קשר עם מגיש הבקשה. בסיום הטיפול בבקשה יישלח המידע המבוקש למגיש הבקשה בדואר או בדוא"ל.

דרכים נוספות להגשת הבקשה:

אגרת הטיפול בבקשה  

 • אגרה עבור איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו, תחושב לפי כל שעת עבודה של טיפול בבקשה.

 • האגרה תשולם החל מהשעה הרביעית, דהיינו, יש פטור מאגרת טיפול בגין 3 שעות הטיפול הראשונות.

 • לגבי כלל הפטורים מתשלום אגרת בקשה המפורטים לעיל, יינתן פטור מאגרת טיפול בגין 7 שעות הטיפול ראשונות.

 • חישוב האגרה מבוצע בהתאם לטבלה:

סוג האגרה​

סכום​

אגרת בקשה​

20​ ש"ח

אגרת טיפול עבור כל שעת טיפול החל מהשעה
הרביעית, כולל איתור מיון וטיפול​

30 ש"ח​

אגרת הפקה (לא תיגבה אגרה אם סכומה אינו
עולה על 10 ש"ח)​

לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב - 0.2 ש"ח
לתקליטור מחשב - 2.5 ש"ח​

 • כדי להימנע מתשלום אגרה שלא לצורך, רצוי לבדוק אם המידע המבוקש קיים באתר רמ"י לפני הגשת הבקשה. תשלום ששולם לא יוחזר.

פטור מאגרת טיפול  

קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה, למעט במקרים הקבועים בתקנות חופש המ​ידע (אגרות), התשנ"ט-1999, המפורטים להלן:

 • המידע שמבקש הפונה הוא על אודותיו.

 • את המידע מבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמות​ות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית.

 • המידע דרוש למבקש לצורך מחקר אקדמי.​

  1. גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

  2. תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.

  3. תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

  4. תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

  5. קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח ​הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 • אין במידע הנכלל בדף זה משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין הוראות דף מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, ניתן ליצור קשר עם הממונה על חוק חופש המידע ברמ"י לכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל.

קבצים להורדה

gov