תוצאות חיפוש

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מסיבות טכניות, תוצאות מסוימות אינן מופיעות במנוע החיפוש הראשי. לאיתור המידע, ניתן לבצע חיפוש נוסף ביישום המבוקש:
 
 

 

 

נוהל 35.16B - ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה1805308/11/2020 14:01:09רכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת ה בנייה רוויה/ בנייה רוויה הכוללת שימושים מעורבים +שלפחות צד אחד להסכם אינו תאגיד )כולל(יחידות דיור חוזה : תוספת שינויים במבוא להסכם פיתוח STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib2/35.16B3927920https://land.gov.il08/11/2020 14:01:09pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
נוהל הזמנת שומות ברשות מקרקעי ישראל449929/11/2020 11:25:0434.04MT נוהל הזמנת שומות ברשות מקרקעי ישראלעמוד 1 מתוך 9 תאריך פרסום : 28.07. פעילות רמ "י לשיווק קרקע , הקצא ת קרקע או שינויים בהתקשרויות קיימות נעש ית לרוב על בסיס STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib2/34.04MT1001210https://land.gov.il29/11/2020 11:25:04pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
נוהל מפת"ח - מפת פישוט תהליכים חדשה439422/11/2020 13:16:34" :המצ"ב הוא נוהל מדיניות של רשות מקרקעי ישראל (להלן את שינוי תהליכי העבודה, אגב ייעול י ומנתח אותם על פי מאפיינים משותפים"המפת"ח מפרט את מגוון התהליכים המבוצעים ברמ STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib2/11.02M19730https://land.gov.il22/11/2020 13:16:34pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
טופס בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע ולהקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע1597808/11/2020 12:43:40רשות מקרקעי ישראל www.land.gov.il | :מוקד טלפוני 533333 9 - 03 / 5575 וחקירת משאבי טבע 2.11.6.4 ת הקצא קרקע לצורך הפקת משאבי טבע STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib/Forms/AllItems.aspx0https://land.gov.il08/11/2020 12:43:40pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
נוהל הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לרשויות מקומיות לצרכי ציבור449029/11/2020 12:30:15חוק תאגידי המים וביוב התשס "א חוק שירותי דת היהודיים התשל "א חוק הסדרת מקומות רחצה התשכ "ד .הקצאת קרקע למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצות אזוריות/מקומיות על פי החוק שר ה אוצר STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib2/35.06B28830https://land.gov.il29/11/2020 12:30:15pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
נוהל אב - הקצאות בפטור ממכרז449329/11/2020 11:59:17A 35.01 נוהל אב - הקצאות בפטור ממכרזעמוד 1 מתוך 20 :תאריך פרסום 30.01.2020 ."ממכרז ליזם שאינו בעל זכויות בקרקע י"י המפת"ח נגישים לכלל עובדי רמ תהליך הקצא STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib2/35.01A1203370https://land.gov.il29/11/2020 11:59:17pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי - לפי החלטות מועצה מספר 692 ו-751458708/12/2020 10:31:54ל החלטה בדבר שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של המושב השיתופי לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך .שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת הקצא STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/DocLib2/38.02B3329950https://land.gov.il08/12/2020 10:31:54pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
החלטת ועדת פטור 3145- מיארה ריקי רבקה, הקצא בפטור ממכרז "פפנוי בנוי" ביישוב עולים, - קרית מלאכי1737626/07/2020 10:53:16מובאת בזאת לדיון בוועדת הפטור בקשת מיארה ריקי רבקה , להקצאה בפטור ממכ רז של מגרש פנוי לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברה משכנת ביישובי עולים ובאזורי פיתוח, גוש STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/PtorDownload/Forms/AllItems.aspx0https://land.gov.il26/07/2020 10:53:16pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
4.51470210/12/2019 15:23:27קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - תיקון 1/19 תאריך תוקף : 2.12.2019 י ה או ת ו כניות ,כאמור אשר צפויות להתאשר בפרק זמן זה הנהלת הרשות רשאית לאשר הקצא ה עד STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/decisions/Forms/AllItems.aspx6930https://land.gov.il10/12/2019 15:23:27pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js
5.51470510/12/2019 15:24:37קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - תיקון 1/19 תאריך תוקף : 2.12.2019 מגרש פיצול, ניצול או ייעוד שינוי, בנייה תוספת החליטה, מועצת מקרקעי ישראל ביום , ביום ( פ"ו בחשוון התש"ט STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/decisions/Forms/AllItems.aspx49170https://land.gov.il10/12/2019 15:24:37pdfFalsepdf33;1533~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemPDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

gov