ראש תחום שימושים חקלאיים במטה החטיבה העסקית בירושלים

מספר משרה
34/2015
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
20/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
06/12/2015

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש ראש תחום שימושים חקלאיים.

מטרת התפקיד

לסייע למנהל האגף לשימושים חקלאיים בהנחיה מקצועית ובביצוע בקרה על המרחבים העסקיים בתחום השימושים החקלאיים.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון  ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות במדעי החברה, משפטים, כלכלה, מינהל עסקים, גיאוגרפיה או חקלאות.

ניסיון מקצועי: ניסיון  בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי, לבעלי תואר ראשון נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 6.12.2015

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov