עוזר ראשי נושאים מיוחדים

מספר משרה
01/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
13/03/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
22/03/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

מטרת התפקיד:

לטפל ולסייע לממונה בטיפול בנושאים המשפטיים בלשכה, אשר אינם משויכים באופן ישיר אף לא לאחד מבעלי התפקידים האחרים בה,
או לחלופין- נושאים משפטיים אשר נכללים בתחומי הטיפול של יותר מאחד מבעלי התפקידים האחרים בלשכה.
מסייע לממונה בטיפול בסוגיות משפטיות מורכבות / רחבות היקף ו/או כאלה המצדיקות טיפול ייחודי בהן.
עשוי להיות מעורב במשא ומתן על חוזים ובריכוז ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי הרשות או נגדה,
בנושאים בהם אין אחריות ישירה אף לא לאחד מבעלי התפקידים האחרים בלשכה המשפטית, או לחלופין-
נושאים אשר מוגדרים תחת אחריותם של יותר מאחד מבעלי התפקידים האחרים בה.
עשוי לייצג את הרשות בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים. מכין חומרים לסכסוכים משפטיים בהם מעורבת הרשות,
אשר אינם נוגעים ישירות אף לא לאחד מבעלי התפקידים האחרים בלשכה המשפטית, או לחלופין- סכסוכים משפטיים אשר
נכללים בתחומי הטיפול של יותר מאחד מבעלי התפקידים האחרים בה. מבצע פעולות לקישור בין הפרקליטות ובתי המשפט
לבין הרשות בהליכים המשפטיים שבהם מעורבת הרשות ואשר אינם קשורים באופן ישיר אף לא לאחד מבעלי התפקידים האחרים בלשכה המשפטית,
או לחלופין- הליכים משפטיים אשר קשורים בתחומי הטיפול של יותר מאחד מבעלי התפקידים האחרים בה.
מסייע לממונה במעקב אחר ביצוע התחייבות חוזיות אשר הרשות הינה צד להן ואשר להן היבטים שאינם קשורים באופן ישיר
אף לא לאחד מבעלי התפקידים האחרים בלשכה המשפטית, או לחלופין- שקשורים בתחומי הטיפול של יותר מאחד מבעלי התפקידים האחרים בה.
בוחן היבטים משפטיים של אי ביצוע התחייבויות וממליץ לממונה על נקיטת האמצעים הנחוצים. מבצע פעולות לטיפול בסוגיות משפטיות המוטלות עליו ע"י הממונים,
אשר עקב ייחודיותן/מורכבותן/ היקפן, מצריכות הטיפול בהן באופן מרוכז על ידי הממונה ולא ע"י בעל התפקיד אשר הסוגיה נכללת בין יתר תחומי אחריותו.
מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים. ​

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.
דרישות נוספות. הכרות של חוק מקרקעי ישראל ושל חוק רשות מקרקעי ישראל. הכרות טובה של חוקים ותקנות אחרים בנושאי מקרקעין ובתחומים רלוונטיים נוספים.
הכרות טובה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות לפעולות הרשות. יכולת להדריך ולהנחות. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים.
ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.
יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון ​

הערות:

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,
כלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך​.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה