ראש תחום בכיר עסקאות מיוחדות בחטיבה העסקית בירושלים

מספר משרה
117
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
25/05/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
06/06/2018

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה ראש תחום בכיר עסקאות מיוחדות בירושלים.

​פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: מרכז את פעילויות המטה בתהליכי הקצאת קרקע בעסקאות בפטור ממכרז   ובכלל זה בעסקאות תקדימיות או חריגות במורכבותן או בהיקפיהן. מדווח  למנהל אגף בכיר עסקאות או סגנו.

גורם מקצועי: מנחה מקצועי של צוותי העסקאות בעסקאות שבתחומי אחריותו.         

וועדות: עשוי לשמש כמזכיר וועדות העסקאות החטיבתית (מסלול ירוק)  והעליונה (מסלול אדום).

מרכז מהמרחבים העסקיים את רשימת העסקות ומכין אותן לדיון ואישור בהנהלת החטיבה (מסלול ירוק)

אחראי על תחומי אחריות נושאיים (ענף משק/ משרדי ממשלה/ חברות ממשלתיות/ תאגידים סטטוטוריים) ומשמש כרפרנט מקצועי של החטיבה העסקית בתחומי אחריותו.

מסייע בגיבוש שיטות לביצוע עסקאות חדשות ומגוונות ולמתן מענה קרקעי בתחומי אחריותו בתיאום עם משרדי הממשלה שבתחומי אחריותו.

מסייע בגיבוש התייחסות מקצועית להצעות חקיקה, הצעות החלטה להנהלה ממשלה ויוזמות נוספות הרלוונטיות לתחומי אחריותו.

מסייע בתחום תורה ונהלים ללמידה הארגונית הנובעת מהחלטות תקדימיות  של וועדות העסקאות החטיבתית.

מייצג את הרשות אל מול גורמי חוץ בתחומי אחריותו.

עורך בקרה מדגמית על עסקאות המתאשרות במרחבים העסקיים. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

​​דרישות התפקיד:

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. תינתן עדיפות לאחד מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ,מינהל עסקים.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי. לבעלי תואר ראשון נדרשות 5 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי. 

דרישות נוספות: יכולת להציג עמדות ולייצג את החטיבה בתחום האחריות. יכולת ביטוי בע"פ ובכתב בצורה ברורה ובהירה. ידע וניסיון בניתוח מידע ובעיבוד נתונים

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות:

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, 

 בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג – 2012, למשרות בהן נקבעה דרישה  להשכלה אקדמית כללית, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-6 שנות ניסיון וטכנאים ל-7 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.​

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 06.06.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov