מרכז שירות לחוכר במרחב שירות תל אביב-מרכז, מרחב מרכז - 3 משרות

מספר משרה
81055972, 81088600, 81088601
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
27/05/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
25/06/2019

 

 

​​דרוש/ה מרכז שירות לחוכר במרחב שירות תל אביב-מרכז, מרחב מרכז, 3 משרות: 81055972, 81088600, 81088601

הדרגה: רובד 3

מקום העבודה: תל אביב

חלקיות: 100 אחוז​

מטרת התפקיד

מתן שירות ללקוחות הרשות  במגוון ערוצי שירות, ובכלל זה : קבלת קהל, דואר, אינטרנט וערוצי שירות נוספים שיוגדרו.

מדווח  לראש תחום בכיר שירות/סגן ראש תחום בכיר שירות. 

מופקד על מתן שירות ללקוחות הרשות בכל הפעולות הנוגעות לתחזוקת החוזה אשר אינן ניתנות על ידי ספק מיקור החוץ, לדוגמה: העברת בעלות, חידוש תקופת חכירה, אישור תוספות בנייה, עריכת תחשיבים כספיים וגבייה, היוון, דמי הסכמה, דמי היתר, העברת זכויות, אישורי זכויות ומשכנתאות.

מטפל בבדיקה ובחתימה על שטרות לרישום בטאבו וכיוצא בזה.

אחראי, בין היתר, על מתן תמיכה מקצועית לעובדי מוקדי השירות במיקור חוץ הפועלים במרחב הגיאוגרפי של המרחב. 

נותן את השירות ללקוחות הרשות הן במסגרת של קבלת קהל והן במסגרת של "משרד אחורי". 

אחראי למתן השירותים ללקוחות הרשות על פי רמת שירות שתוגדר על ידי הרשות. 

פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים במרחב לטובת מתן שירות ללקוחות הרשות על בסיס ממשקי עבודה מוגדרים ומוסדרים באמנת שירות הדדית.

מבצע פעולות נוספות לפי הנחיית הממונים.

דרישות התפקיד

השכלה: תעודת בגרות מלאה.

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים רלוונטיים לתפקיד, ובכלל זה במתן שירות בפועל.

נתונים רצויים: גישה שירותית, יכולת עבודה מול קהל.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

  1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,  ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  2. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 25.06.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​

קבצים להורדה

gov