מרכז בכיר הסדר קרקעות במרחב שירות דרום בבאר שבע

מספר משרה
81044824
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
21/03/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/03/2019

 

 

​דרוש/ה מרכז בכיר הסדר קרקעות, במרחב שירות דרום בבאר שבע

​פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: ביצוע הסדרי קרקעות במרחב ובכלל זה איסוף והכנת חומר לצורך הגשת תביעת בעלות לפקידי הסדר בקרקע שאינה מוסדרת, וייצוג הרשות בתהליך ההסדר עד לסיומו.

מדווח לסגן מנהל אגף בכיר פרצלציות והסדר קרקעות. נמצא פיסית במרחב שירות דרום.

מטפל בכל הגושים שבתחום אחריותו שאמורים לעבור תהליך של הסדר קרקעות תוך ניהול מאגר נתונים המכיל מידע עדכני ומפורט לגבי גושים אלה.

מאתר גושים שצריכים לעבור הסדר קרקעות ומכין את המסמכים הדרושים לצורך ייזום הזמנתם אל מול פקידי ההסדר והמרכז למיפוי ישראל.

מכין את המסמכים הדרושים לביצוע מכרזים בין מודדים, מטפל בהתקשרויות איתם כולל תשלומים וחשבונות.

מקיים קשרי עבודה שוטפים עם משרדי ממשלה השותפים לתהליך ההסדר, לרבות פקידי ההסדר במשרד המשפטים, והמרכז למיפוי ישראל.

בודק ומאשר מפות הסדר שהוכנו על ידי מודדים. מתלווה לפקיד ההסדר בסקרים ומנחה על הכנת המפות לשם הגשת תביעות בעלות.

מגיש תזכירי תביעה לפקיד ההסדר, משתתף בבירורי תביעות ובהקראת לוח זכויות, ועוקב אחר התקדמות המפות עד לאישורן.

עוקב אחר פרסום לוח הזכויות ומכין תיק לרישום גוש מוסדר תוך מימוש כל ההסכמים ופס"ד שהתקבלו בתהליך ההסדר.

אחראי להעברת לוח הזכויות שנרשם לקליטה בספר הנכסים.

מייצג את הרשות בתביעות הסדר אצל פקיד ההסדר ובבתי משפט בעקבות סכסוכי קרקעות, לרבות מתן תצהירים. מיצג את היחידה בפורומים שונים פנימיים וחיצוניים.

מוסמך בחוק לחתימה בשם המדינה על הסדר ופרצלציה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

​דרישות התפקיד:

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר.

ניסיון מקצועי: 3 שנות ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד. לבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.

דרישות נוספות: הכרה טובה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעולתה, כלליה והוראותיה.

הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא רישום והסדר המקרקעין. ידע בקריאת מפות ותצלומי אויר. כושר ביטוי בכתב ובעל פה

הערות: 

1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, 

 ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

3. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, למשרות בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-4 שנות ניסיון לטכנאים ל-5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.​

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 31.03.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov