עוזר ראשי משפטי למינהל מקרקעי ישראל במחוז יו"ש בבית אל

מספר משרה
81025244
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
17/09/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
30/09/2020

 

 

למינהל מקרקעי ישראל במחוז יו"ש בבית אל דרוש/ה: עוזר ראשי משפטי

תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: עיסוק בהיבטים משפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי. 

מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום העיסוק של המשרד. בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח תשובות כנדרש. 

סיוע בהכנת כתבי תביעה והגנה בתיאום עם הממונה ועם הפרקליטות. ייצוג המשרד או יחידות הסמך בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו (על פי הסמכה).

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה. סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך. 

מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות של המשרד או שיחידת הסמך צד להן והצעה לממונים נקיטת אמצעים ופעולות במקרה הצורך. 

ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.   

דרישות סף מחייבות

השכלה: השכלה אקדמית תואר ראשון במשפטים.

רישיונות: רישיון ישראלי בעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. 

מועמד שחברותו מוגבלת, כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד וכתנאי לשיבוצו במשרה.

ניסיון: לדרגה תחילת לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות).

דרישות רצויות

ניסיון במתן ייעוץ משפטי, כתיבת חוות דעת ייצוג קידום וחקיקה. ידיעת דינים רלוונטיים לתחומי אחריות המשרד. 

כושר עבודה בצוות ותקשורת בינאישית טובה. כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאוד. ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

הערות 

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 30.09.2020.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​

קבצים להורדה

gov