מנהל מרחב שמירה תל אביב מרכז

מספר משרה
81017592
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
01/02/2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/02/2021

 

 

​למרחב שמירה תל אביב מרכז דרוש/ה: מנהל/ת

מכרז בין-משרדי

דרגה: חוזה ב6

מקום העבודה: תל אביב

תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: לנהל את מרחב שמירה על הקרקע שבמרחב תל אביב מרכז. במסגרת זו ביצוע מדיניות הרשות בשמירת קרקעות הרשות פנויות וזמינות לשימושי הרשות ולצורכיה, לפיקוח על שימוש תקין במקרקעין, במרחב הגיאוגרפי שבאחריותו.

מדווח למנהל מרחב מרכז.

תוכניות עבודה: מגבש וקובע יעדים, סדרי עדיפויות לפיקוח, תוכניות עבודה ברמת המרחב, קווי פעולה והדגשים בפעילות המרחב בהתאם לצרכים, למדיניות ולתוכנית העבודה. 

פורומים: מייצג את הרשות בפורום אכיפה מחוזי של המשטרה ובוועדת עסקות מרחבית.

ייזום פעילות: יוזם פעילויות לשמירת הקרקע ובכלל זה נטיעת עצים בשטחים בעלי רמת סיכון לפלישות, הריסת מבנים, חריש וכיוצא בזה. 

הפעלה וניהול המפקחים: מנחה ניהולית ומקצועית את המפקחים במרחב. קובע להם יעדים, מדריך אותם בפעילותם השוטפת, עוקב אחר השגת היעדים והעמידה בסטנדרטים של הרשות. 

הפעלת הסיירת הירוקה: אחראי להנחיית היחידה לפיקוח למניעת הפרות השגות גבול, כרייה לא חוקית, בהתאם לתוכניות העבודה של המרחב ולצרכים העולים מן השטח. 

הפעלת נותני שירותים: הפעלת קבלני ביצוע בתחומים שונים בהתאם לצרכים. 

הפעלת גופים חיצוניים: יוצר קשרי עבודה ומתאם שיתופי פעולה עם גורמים במרחב הרלוונטיים ליישום מדיניות הרשות ובכללם משטרת ישראל, מפקחי חוק תכנון ובנייה, המשרד לתשתיות לאומיות, משרד החקלאות ועוד.

אחריות לפעילות המטה: אחראי באמצעות גורמי המטה לתחומים הבאים: סיוע שוטף לעבודת המפקחים בשטח ובכלל זה מתן פתרונות לבעיות ומענה לצרכים העולים מהשטח ובכללם ויסות עומסים, ריכוז מאמצים, קביעת סדרי עדיפויות וכיוצא בזה; תכנון וביצוע מבצעי אכיפה, לרבות תיאום מול גורמים חיצוניים; בקרה ורישום של הפעילות השוטפת והמבצעית של הפיקוח על הקרקעות.

בקרה: ביצוע בקרה על פעילות מרחב השמירה.

תמונת מצב: גיבוש והפצת תמונות מצב עדכניות ביחס לסטטוס הקרקעות המנוהלות במרחב. 

יישום המגבלות המשפטיות והכלים המשפטיים בפעילות המרחב.

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה: בהפעלת מערכי אכיפה בפריסה גיאוגרפית רחבה. נדרש ניסיון לפחות כמפקח מקרקעין ו/או כמפקח וועדה לתכנון ובנייה. בעל ניסיון בניהול ופיקוח על מבצעים בעלי רגישויות ובהיקף נרחב. לבעלי תואר ראשון נדרשות 7 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 6 שנות ניסיון מקצועי.

ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון בפועל בניהול עובדים ובכלל זה ניהול מבצעי אכיפה מורכבים.

דרישות נוספות: יכולת תכנון פעילויות ומעקב אחר ביצוען. יכולת ניהול והפעלת עובדים וצוותים מקצועיים. כושר לאבחן ולזהות בעיות ולאתר פתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. היכרות מעמיקה עם שמירת מקרקעין. רצויה הכרות של החלטות הרלוונטיות של מועצת רמ"י ושל ההוראות והנהלים הרלוונטיים לשמירת הקרקע. ידיעת השפה העברית על בורייה, כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה. כשיר לקבלת סיווג ביטחוני המאפשר כניסה למחנות צה"ל ולמתקנים ביטחוניים. 

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

 הערות

  • בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  • כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

הגשת מועמדות

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 14.2.2021.

בקשות למכרז זה יש לשלוח במייל לאגף משאבי אנוש, מטה הרשות בירושלים, לנעמי מזרחי בכתובת: nomim@land.gov.il.

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה למשרה פנויה (2115).

את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה civil-service.gov.il.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה), יגיעו ליחידת משאבי אנוש, כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

אם תוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קיבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז, עליך לפנות ליחידת משאבי אנוש (מכרזים) במשרד הרשום מעלה.

gov