הטבות לבדואים בנגב ששירתו בכוחות הביטחון או לאלמנות של מי שנפלו בזמן שירותם בכוחות הביטחון

​במטרה לעודד בנייה למגורים בקרב בני מיעוטים שמשרתים או ששירתו בכוחות הביטחון, החליטה מועצת מקרקעי ישראל להעניק את ההטבות המפורטות להלן.​

 

מי זכאי להטבה  

​בדואים בנגב ששירתו או שמשרתים בכוחות הביטחון בנגב או אלמנות של מי שנפלו בזמן שירותם בכוחות הביטחון.

שירות בכוחות הביטחון – שירות בצבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, משמר הגבול או משרד ראש הממשלה למשך 24 חודשים לפחות, כאשר תקופת השירות עד להחלת ההחלטה היא 24 חודשים, למעט תום שירות עקב מחלה או פציעה תוך ועקב השירות, שיוכר כשירות מלא.

המסמכים הדרושים  

  • המלצת משרד הביטחון (גם עבור זכאים ששירתו במשמר הגבול, במשטרת ישראל או במשרד ראש הממשלה)

ההטבות  

​הזכאים ישלמו סכום מופחת על רכישת מגרשים בהתאם לפירוט שלהלן:

  • ביישובים ובשכונות שפיתוחן הסתיים לפני 1.1.2004 ישלמו הזכאים 50 אחוזים מערך הקרקע, שיוכרו כדמי חכירה מהוונים בשיעור 91 אחוזים מערך הקרקע, וכן 33 אחוזים מסך עלות הפיתוח. 

  • ביישובים ובשכונות שפיתוחן הסתיי​ם לאחר 1.1.2004 ישלמו הזכאים שליש מערכו המלא של המגרש, כפי שנקבע בתיק השיווק.

פרטים נוספים  

החלטת מו​עצ​ה מס' 1383 – "מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בניה לבדואים בנגב", סעיף 3.

הבהרות  

  • המידע מוגש כשירות לציבור. אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, והוא לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

  • אם קיימת סתירה בין מידע זה ובין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

  • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.