תוצאות חיפוש

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מסיבות טכניות, תוצאות מסוימות אינן מופיעות במנוע החיפוש הראשי. לאיתור המידע, ניתן לבצע חיפוש נוסף ביישום המבוקש:
 
 

 

 

רשות מקרקעי ישראל7דף הבית22/02/2021 11:35:47STS_Site30483221007דף הביתhttps://land.gov.il/OwnershipAndRegistration בעלות%20ורישום https://land.gov.il/Guides דפי%20מידע https://land.gov.il/where לאן%20לפנות https://land.gov.il/Planning תכנון https://land.gov.il/Land_Policy מדיניות https://land.gov.il/hr מכרזי%20כוח%20אדם https://land.gov.il/PR_MSG הודעות%20הדוברת https://land.gov.il/About אודות1https://land.gov.il22/02/2021 11:35:47htmlTrueBLANKINTERNETaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
דפי מידע3212/10/2021 08:38:20STS_Webhttps://land.gov.il1358762238https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_RightsInfo.aspx בקשה%20לקבלת%20אישור%20זכויות%20/%20הודעה%20על%20רישום%20זכויות%20בנכס%20/%20פלט%20מידע https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_apartment_building_warrant.aspx רישום/תיקון/ביטול%20צו%20בית%20משותף https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_ChangeDestiny.aspx בקשה%20לעסקת%20פיצול%20מגרש%20או%20לשינוי%20ייעוד/ניצול%20ולקבלת/רכישת%20זכות%20הבעלות https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_AssesmentApplication.aspx בקשה%20להגשת%20השגה%20על%20שומת%20מקרקעין https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Allocating_Special.aspx בקשה%20להקצאת%20קרקע%20בפטור%20ממכרז%20-%20נימוקים%20מיוחדים https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_CooperativeResidence.aspx בקשה%20לרכישת%20זכויות%20למגורים%20בחלקת%20המגורים%20של%20נחלה%20במושבי%20עובדים%20ובכפרים%20שיתופיים https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Charam.aspx פיצויי%20הפקעה%20כספיים%20בהתאם%20לחוק%20רכישת%20מקרקעין%20/%20שחרור%20תמורה%20בהתאם%20לחוק%20נכסי%20נפקדים https://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Dirt.aspx בקשה%20לפינוי%20עודפי%20עפר%20וחפירה%20בפטור%20ממכרז1https://land.gov.il12/10/2021 08:38:20htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
בעלות ורישום3101/02/2021 12:41:13STS_Webhttps://land.gov.il34627652350https://land.gov.il01/02/2021 12:41:13htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
תכנון3603/11/2019 08:36:55STS_Webhttps://land.gov.il25580715780https://land.gov.il03/11/2019 08:36:55htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
מכרזי כוח אדם39דרושים08/03/2021 13:07:29STS_Webhttps://land.gov.il818789350https://land.gov.il08/03/2021 13:07:29htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
מדיניות4103/06/2020 05:40:49STS_Webhttps://land.gov.il663255010https://land.gov.il03/06/2020 05:40:49htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
לאן לפנות3715/02/2018 08:04:11STS_Webhttps://land.gov.il8202919330https://land.gov.il15/02/2018 08:04:11htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
הודעות הדוברת3808/03/2021 13:08:55STS_Webhttps://land.gov.il978701940https://land.gov.il08/03/2021 13:08:55htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
אודות43אודות17/01/2022 10:13:29STS_Webhttps://land.gov.il76280510אודות0https://land.gov.il17/01/2022 10:13:29htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx35;11;1635~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWebPage.js
הצעה מס' 280 קיבוץ האון599513/03/2016 09:23:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://land.gov.il/PR_MSG/Documents/Forms/AllItems.aspx6600https://land.gov.il13/03/2016 09:23:00docxFalsedocx31;131~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RmiItemWord.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js