הטבות לבני מיעוטים ממחוזות חיפה והצפון, ששירתו או שמשרתים בכוחות הביטחון

​​במטרה לעודד בנייה למגורים בקרב בני מיעוטים שמשרתים או ששירתו בכוחות הביטחון, החליטה מועצת מקרקעי ישראל להעניק את ההטבות המפורטות להלן.

 

מי זכאי להטבה  

​בני מיעוטים ביישובי הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים ומיעוטים אחרים במחוזות חיפה והצפון של רשות מקרקעי ישראל, ששירתו או שמשרתים בכוחות הביטחון.

שירות בכוחות הביטחון – שירות מלא בצבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, משמר הגבול, משרד ראש הממשלה או שירות בתי הסוהר. 

שירות מלא – מי שמשרת או ששירת בכוחות הביטחון 24 חודשים לפחות בכפוף להמלצת משרד הביטחון.

המסמכים הדרושים  

  • המלצת משרד הביטחון (גם עבור זכאים ששירתו במשמר הגבול, במשטרת ישראל או במשרד ראש הממשלה)

ההטבות  

  • הקצאת מגרשים בדרך של מכרז פומבי או בדרך של הרשמה והגרלה בהנחה של 90 אחוזים מערך הקרקע, ללא הנחות אזור.

  • ערך הקרקע ייקבע לפי מלוא זכויות הניצול הקבועות בתוכנית שבתוקף החלה על המקרקעין, בהתחשב בזכות החכירה, 
    ללא הנחות אזור ובניכוי עלויות פיתוח.​

  • יודגש כי הזכות היא חד פעמית ולמגרש אחד בלבד. תוקף ההחלטה עד 31.12.2016.

  • בעת פרסום המגרשים לשיווק ביישוב בדרך של הרשמה והגרלה, ישווקו 10 אחוזים​ מסך המגרשים המוצעים:

פרטים נוספים  

הבהרות  

  • המידע מוגש כשירות לציבור. אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, והוא לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

  • אם קיימת סתירה בין מידע זה ובין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

  • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.