מאגר ספקים למתן שירותי מיפוי ומדידות

​​

 

1. רישום ספק חדש למאגר  

רשות מקרקעי ישראל מפעילה מאגר ספקים למתן שירותי מיפוי ומדידות. הרשות מזמינה מודדים בעלי רישיון מודד מוסמך להגיש בקשה להיכלל במאגר זה.

רשאים להגיש הצעה מודד יחיד או תאגיד (להלן המציע). תאגיד יפרט מיהם המודדים המוצעים לבצע את השירות מטעמו, אשר עומדים בדרישות המפורטות להלן. ההתקשרות לביצוע העבודה תהיה עם התאגיד, והעבודה תבוצע על ידי המודדים שהציע.

על המציע להציג רישיון מודד מוסמך שניתן לפני 3 שנים (לפחות) ממועד הרישום. 
אם המציע הינו תאגיד, יש להציג רישיון מודד מוסמך שניתן לפני 3 שנים (לפחות) של אחד המודדים בתאגיד. 

מודד רשאי להירשם פעם אחת, בהצעה אחת. לפיכך, מודד אשר הגיש בקשה לרישום למאגר, לא יגיש בקשה נוספת לרישום ע"י גוף אחר.

המציע יבחר את אזורי העבודה (המרחבים הגיאוגרפים) בהם הוא  מעוניין לספק את השירותים. יובהר כי רישום למרחב עבודה מסוים מהווה הסכמה והתחייבות לקבלת עבודה באזור זה, וללא קשר למיקום משרדו של המציע. המציע יבחר את תחומי ההתמחות בהם הוא מעוניין לספק שירותים ויציג את פרטי המודדים המוצעים מטעמו. ​

2.  תנאים להצטרפות למאגר  

​2.1. ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע עבודות מדידה בתחום אליו נרשם המציע.

2.2 תנאי סף נוספים בהתאם לתחום:

 • מדידות לצורכי רישום 
  ניסיון מוכח בביצוע שתי עבודות של תוכניות לצורכי רישום שאושרו ככשרות לרישום. נתון זה ייבדק מול המרכז למיפוי ישראל.

 • מדידות - הסדר מקרקעין, רישום ראשון
  ניסיון מוכח בביצוע שתי עבודות של תוכניות לצורכי רישום שאושרו ככשרות לרישום, או בביצוע עבודות קדסטריאליות של 2 גושי הסדר שהגיעו לשלב מפה סופית מאושרת. נתון זה ייבדק מול המרכז למיפוי ישראל.

 • מפות מצביות/טופוגרפיות
  ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד של הכנת מפה מצבית / טופוגרפית.​

 • מיפוי פוטוגרמטרי
  ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד של מיפוי פוטוגרמטרי

 • אורתופוטו
  ברשות המציע מצלמה דיגיטלית המתאימה להכנת אורתופוטו שאושרה ע"י מפ"י ושאישורה בתוקף. רשימת המצלמות המאושרות (באתר מפ"י): רשימת מצלמות דיגטליות מאושרות להכנת אורתופוטו.​

 • פענוח תצ"א
  תעודה המעידה על הכשרה צבאית/אזרחית בתחום פענוח תצ"א. (המומחה לפענוח תצ"א לא חייב להיות מודד מוסמך).

  ניסיון מוכח של ביצוע 2 פרויקטים של עבודות פענוח ב- 5 השנים האחרונות הכוללות:

  - העלאת מיקום גושים וחלקות ממפות גוש על גבי תצ"א ו/או הגדלה.
  - כתיבת חוות דעת מומחה לבית משפט ומתן עדות בבית משפט.
  - ביצוע סקר שימושי קרקע.

  המציע ימציא קורות חיים של המומחה המוצע מטעמו. ​

 • ​ביקורת תוכניות לצורכי רישום 
  מודד מבקר שאושר על ידי המרכז למיפוי ישראל . נתון זה ייבדק מול המרכז למיפוי ישראל.

 • צילום אוויר באמצעות רחפן 

  - ברשות המציע כל ההיתרים הנדרשים לפי כללי רת"א למפעיל ולרחפן. 
  - ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד של צילום אוויר באמצעות רחפן.
2.3.  לצורך הוכחת הניסיון יש לצרף גיליון קורות חיים של המודדים המוצעים וכן רשימת עבודות או פרויקטים בתחומי ההתמחות שנבחרו (העבודות יפורטו בלשונית "פרויקטים" בטופס הרישום).

3. אופן הצעת המועמדות  

3.1. מילוי טופס רישום

המציע ימלא את כל פרטי טופס הריש​ו​ם המקוון, על פי הנחיות המערכת.

3.2. מסמכים נלווים לטופס הרישום
לטופס הרישום המקוון יש לצרף את כל המסמכים הבאים (אנא סרקו מראש את המסמכים לפני מילוי הטופס):

 • העתק רישיון מודד בתוקף מהמרכז למיפוי ישראל ותעודת מודד מוסמך של כל אחד מהמודדים המוצעים לביצוע השירותים.

 • תעודות השכלה, קורות חיים וניסיון של המודדים המוצעים לביצוע השירותים. בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל.

 • תצהיר מודד עבור כל אחד מהמודדים המוצעים לביצוע השירותים. 

 • תעודת עוסק מורשה. אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תדפיס פרטי התאגיד (מרשם החברות/שותפויות) תקף, הכולל בין היתר פירוט של בעלי המניות והמנהלים של המציע או תעודת התאגדות. 

 • אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

 • המלצות מגורמים שעבורם ביצע המציע עבודות מדידה.

3.3. ניתן להגיש מועמדות להצטרפות למאגר במהלך כל השנה.

3.4 הרשות תרשום את המציע למאגר בכפוף לעמידתו בתנאי ההצטרפות למאגר ותשלח למציע הודעה בדבר קבלת מועמדותו או אי קבלתה.

4. עקרונות הזמנת עבודות או פנייה לקבלת הצעות והערכת המודדים  

הזמנת השירותים תיערך בסבב מחזורי, בכפוף ובהתאם לכללים המפורטים בנוהל הפעלת מאגר מודדים. התמורה שתשולם עבור ביצוע העבודות תהיה לפי תעריף הרשות המעודכן בתעריף והנחיות לעבודות מיפוי ומדידה או בהתאם להצעת הזוכה במקרים שבהם תבצע הרשות הליך של פנייה לקבלת הצעות ממודדים שבמאגר. הרשות רשאית לשנות את התעריף מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בגמר ביצוע העבודה ימלא המזמין חוות דעת על העבודה, שתכלול חוות דעת על איכות העבודה, עמידה בלוח הזמנים שנקבע ואיכות השירות. ציוני חוות הדעת יילקחו בחשבון בעת הזמנת עבודה חדשה וישוקללו עם עומס העבודות של המודד. 

5. איסור ניגוד עניינים  

​5.1. מובהר בזאת שספק שייבחר לביצוע העבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, מתחייבים שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע השירותים עבור הרשות.
5.2. הספק שייבחר מתחייב לדווח לרשות לאלתר על כל מצב שבו קיים חשש לניגוד עניינים. כמו כן מתחייב הספק שייבחר להביא לידיעת הרשות כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת הרשות שקיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים אצלו. ידוע לספק שייבחר כי ההכרעה בכל שאלה בדבר ניגוד עניינים תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

6. ביטוח ותנאים כלליים  

​6.1. ספק שייכלל במאגר, יידרש להמציא אישור קיום ביטוח מתאים בתוך 30 יום מיום דרישת הרשות, וזאת כתנאי לקבלת עבודות. בנוסף, ידרש הספק להעביר מסמך דרישות ביטוח חתום על ידו כמפורסם באתר.
הספק מחויב לקיום ביטוח בתוקף כל עוד קיימות אצלו הזמנות עבודות מדידה של רמ"י שטרם הסתיימו. 
ספק שלא יציג "אישורי ביטוח" תקפים בתוך 30 יום מיום דרישת הרשות, ייגרע מהמאגר למשך שנה.

6.2. למען הסר ספק, הרשות אינה מתחייבת להזמין עבודות או לפנות לקבלת הצעות למי מבין הספקים שייכללו במאגר ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו.
6.3. פרטי הספקים הנכללים במאגר (שם, מספר חברה, טלפון וכתובת) יהיו פתוחים לעיון הציבור ויפורסמו באתר הרשות. ספק המבקש ששמו לא יופיע ברשימת המודדים באתר הרשות, ישלח על כך הודעה במייל או בדואר לכתובות המופיעות בפרסום זה.
6.4. ספק המבקש להיגרע מהמאגר, ישלח על כך הודעה במייל או בדואר לכתובות המופיעות בפרסום זה.

7. עדכון, המשך רישום ושינוי נתוני ספקים הרשומים במאגר  

​יובהר כי האחריות לנכונות הפרטים היא על הספק, וכי ספק הרשום במאגר (המופיע ברשימת מודדי המאגר) נדרש לדווח לרשות באופן מידי על כל שינוי שיחול אצלו באופן ההתאגדות (שינוי שם התאגיד, רכישת תאגיד אחר, מיזוג, פיצול וכו') או העשוי להשפיע על עמידתו בתנאי הסף או על ניסיונו בכלל ועל כל שינוי ברשימת המודדים המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים לרשות.אחת לשנה תשלח הודעה במייל לספקים הרשומים במאגר, בדבר עדכון נתונים. בנוסף, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות לספקים הרשומים במאגר, בבקשה לעדכן את פרטיהם מעת לעת.

7.1. עדכון טופס רישום​

עדכון הפרטים יעשה באמצעות טופס הריש​ו​ם המקוון​. על הספק לאמת ולעדכן לפי הצורך את כל הנתונים ואת כל המסמכים הנלווים (צרופות), ולשלוח את הטופס המעודכן על פי הנחיות המערכת. לצורך עדכון הנתונים ניתן לפנות באמצעות המייל לקבלת טופס הרישום הקיים במערכת. במסגרת העדכון רשאי הספק להוסיף או לשנות את תחומי ההתמחות ואת מרחבי העבודה שבהם הוא מעוניין לספק שירותים וכן להוסיף או לגרוע מודדים מוסמכים שהוא מעסיק ובתנאי שהספק עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2 .

7.2. הודעה על אישור המשך רישום למאגר
ספק שעדכן את פרטיו כנדרש ועומד בתנאי הסף - יאושר המשך רישומו במאגר. הרשות תמסור לספק הודעה על אישורו מחדש וקליטתו במאגר. לחלופין תמסור לספק הודעה על דחיית רישומו למאגר, במקרים שבהם אינו עומד בתנאי הסף כתוצאה משינוי בנתוניו.

7.3. שינוי פרטים שאינו מאפשר המשך רישום במאגר

 • ספק שהחליף מספר עוסק מורשה / מספר ח.פ. עקב הקמת שותפות רשומה חדשה או עקב הצטרפותו לשותפות רשומה שאינה רשומה במאגר, חייב להודיע על כך במייל ולהירשם מחדש באמצעות טו​פס 
  הריש​​ו​ם המקוון​. 

8. רישום למאגר המודדים, תמיכה ופניות בנושא ההרשמה  

​פניות בנושא המאגר וההרשמה למאגר ניתן להפנות לאגף מיפוי ומדידות 

מייל: modedimMinhal@land.gov.il
טלפון: 073-3428560 

תמיכה טכנית בטופס הרישום המקוון​

מייל: supportForms@gov.il​​
טלפון: ​02-6664646

כתובתנו:
רשות מקרקעי ישראל, אגף מיפוי, מדידות ו-GIS, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 3, ת"ד 7246 תל אביב, 6107201

לאישור ומעבר לטופס הרישום