עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים

החלטת הנהלה מיום 22/6/2016

לנוכח רצון רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לעודד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חק​לאיים, אישרה רמ"י מבצע גביית תשלום דמי שימו​ש בגין תקופת שימוש של עד שבע שנים, גם אם השימוש החל קודם לכן.

המבצע יסתיים ב-31/12/17. 

בתקופת המבצע תהיה תקופת החיוב החל מ-1/7/09 ועד למועד ההסדרה, בתנאי שיוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן ביצוע ההסדרה עד ל-​31/12/17.​​

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, תגבה רמ"י דמי שימוש גם בגין השימוש שנעשה לפני 1/7/09.

יובהר כי האמור לעיל לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים.​​

gov