רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

תשלומים

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום


נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן
 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות

תשלומים

  תשלום מקוון עבור קבלת מידע מוקדם   |   תשלומים | נכסים | שימושים חקלאיים

  ​​לביצוע התשלום באמצעות שובר 

  ​​​​מידע על סכום שיצטרך לשלם לקוח (יזם/חוכר) לרמ"י בגין נכס שיש לו בו זכויות.

  סוג המידע הניתן ללקוח

  המידע הניתן ללקוח הוא בדבר גובה התשלום עבור דמי הסכמה / דמי היתר מהוונים / דמי היוון / דמי רכישת בעלות מעל 1 דונם, שיידרשו לביצוע פעולה שרמ"י מעורבת בה.

  גובה התשלום מבוסס על הערכת שווי הקרקע באמצעות שומה שעורך השמאי הממשלתי או מי מטעמו. המידע המוקדם נועד לסייע ללקוח לקבל החלטה בדבר הפעילות העסקית שהוא מבקש לבצע בקרקע, על סמך נתונים רלוונטיים.

  למען הסר ספק, יובהר כי המידע אינו מהווה ייעוץ כלכלי, וכי ההחלטה ביחס לכדאיות ביצוע הפעולה ו/או העסקה היא בידי הלקוח, ובאחריותו בלבד.

  הנתונים יהיו בתוקף כל עוד השומה בתוקף (שנה מהמועד הקובע לשומה). לאחר מועד זה כל בקשה תיבחן מחדש על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי רמ"י.

  הסכום לתשלום עבור קבלת מידע מוקדם

  המידע המוקדם כרוך בתשלום אגרה בהתאם לתקנות מינהל מקרקעי ישראל (אג​רות), התשמ"ה-2004​, המתעדכנות מעת לעת.

  סכום אגרת המידע המוקדם יקוזז מהסכום לתשלום, אם תבוצע עסקה בתוך שנה, כל עוד השומה בתוקף.*

  *אם לאחר קבלת המידע המוקדם תוגש בקשה שונה למימוש מזו שלגביה ניתן המידע המוקדם - בקשה זו תיבחן על פי החלטות ונוהלי רמ"י, לרבות הזמנת שומה בהתאם.

  ​הגשת בקשה לקבלת מידע מוקדם

  על הפונה למלא טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד לחתום עליו.

  אם בא כוח מטעם הלקוח מילא את הטופס – יש לצרף לבקשה ייפוי כוח כדין.

  שובר לתשלום האגרה ניתן לקבל במשרד רמ"י המטפל בנכס בעת הגשת טופס הבקשה או לשלוח את טופס הבקשה בדואר ולקבל שובר בדואר חוזר.

  את שובר התשלום ניתן לשלם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי, בדואר או בבנק. הבקשה תטופל רק לאחר ביצוע תשלום האגרה והמצאת הקבלה.

    לביצוע התשלום
  להרחבה

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=147DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=145DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=144DispForm.aspx

gov