רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=27DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 120-101 מתוך 164 תוצאות
  טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת – למשבצת ונחלה / משק עזר באגודה חקלאית

  לנחלה, משבצת חקלאית, משק עזר באגודות חקלאיות. פרטים בדף המידע.

   
  להרחבה
  תצהיר על שירות מילואים

  ​​לחיילי מילואים המבקשים הטבות בהקצאה למגורים בבנייה נמוכה. התצהיר מהווה נספח לנוהל שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751​​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטות מועצה מס' 692 ו-751

  ​​אגודות מושבים שיתופיים וקיבוצים המבקשות לבצע שיוך מגרשים. לדף המידע.

   
  להרחבה
  פרטי מעבירי זכויות

  ​נדרש בעת העברת זכויות. נספח לטופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי.

   
  להרחבה
  פרטי מקבלי זכויות

  נדרש בעת העברת זכויות. נספח לטופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי.

   
  להרחבה
  אישור רו"ח בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבה לשנים 2008-2014

  לצורך בקרה על דיווח בעלי מחצבות, רמ"י דורשת העברת נתונים בגין חציבה.

  הנתונים הם עבור השנים 2014-2008. הנתונים שבעלי המחצבות נדרשים להעביר הם:

  • דיווחי חציבה מאומתים ע"י רואה חשבון

  • תעודות שקילה

  • מפות מדידה

   
  להרחבה
  הודעה על הגשת כתב תביעה לוועדת הפיצויים

  ​לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רמ"י. לפרטים ראו החלטות ועדת הפיצויים על השבת קרקע חקלאית.

   
  להרחבה
  בקשה למתן פטור / הנחה מתשלום דמי הסכמה

  ​נספח לטופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי.

  ימולא ע"י מעביר הזכויות בלבד, בהתאם לטבלת ההנחות והפטורים.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה לחוכר הזכאי לכך עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל

  ​לרכישת זכות הבעלות במקרקעין בתמורה או ללא תמורה. לדף המידע​

   
  להרחבה
  טופס הגשת השגה שנייה על שומת מקרקעין

  להגשה עד 45 יום מהעברת ההחלטה בהשגה ראשונה. לדף המידע.

  הטופס יצורף להשגה בפני ועדת ההשגות על פי החלטת מועצה מס' 1304.

   
  להרחבה
  טבלת רשימת חברים

  ​ נספח לטופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - נימוקים מיוחדים

  ראו פרטים בדף המידע. ההקצאה מתייחסת למקרים המפורטים להלן:

  מקרקעין משותפים שלרשות פחות מ-50% / נסיבות נדירות / יחיד המסוגל / קרקע משלימה לפי סעיף 70 לחוק התכנון והבנייה / קרקע גובלת לניצול היעיל / שני מכרזים פומביים שלא הוגשו בהם הצעות.

   
  להרחבה
  כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית

  לשימוש חורג במבנה יביל; בטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית.

   
  להרחבה
  ערבות בנקאית

  בבקשה לשימוש חורג. נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית.

   
  להרחבה
  טופס להגשת בקשה לקבלת מידע באתר משרד המשפטים​

  טופס לקבלת מידע על רשות מקרקעי ישראל בהתאם לחוק חופש המידע. 

  כדי לקבל מידע על רשות מקרקעי ישראל, בפרק "הרשות ממנה מתבקש המידע" בסעיף "סיווג" יש לבחור "יחידת סמך" - ואז לבחור ברשות מקרקעי ישראל מתוך הרשימה.​

   
  להרחבה
  תצהיר מודד
  תצהיר למודדים מוסמכים הרשומים במאגר המודדים.   להרחבה
  דרישות ביטוח רמי
  טופס דרישות ביטוח חתום על ידי הספק, כחלק מדרישות רמ"י להזמנת עבודות מדידה   להרחבה
  תצהיר אדם זר

  ​תצהיר זיהוי חתום ע"י מבוגר המכיר את המבקש - בבקשה לפיצויי הפקעה.

  נספח לטופס הבקשה​ בעת הגשת בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
  איוש נחלות פנויות במשבצת אפשרי ביישובי הנגב והגליל בלבד. לדף המידע.   להרחבה
  שיוך לזכאים אשר נכללים ברשימה המאושרת של ועדת הפרוגראמות - בחירת מסלול תשלום

  נספח לטופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים.

   
  להרחבה
 
gov