מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=27DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 100-81 מתוך 164 תוצאות
  כתב ויתור סודיות להליך ערר

  ​ניתן במסגרת הליך ערר על החלטות ועדות קבלה ביישוב חקלאי וקהילתי.

  זאת לפי החלטת מועצה מס' 1195 מיום 15/3/2010 בנושא "הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישובים חקלאיים ובישובים קהילתיים". השימוש בו הצטמצם ביותר ונותר רק במקרים שבהם הוראות המעבר מאפשרות עדיין הליך ערר לפי החלטת המועצה. 

   
  להרחבה
  כתב ויתור סודיות להליך השגה 

  יצורף להשגה לוועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל.

  על כל אחד מהמשיגים למלא טופס זה ולהעבירו לוועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז - הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")

  קבלת זכויות במקרקעין כנגד ויתור על זכויות במקרקעין אחרים. לדף המידע.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז

  ​​מתן הרשאות לפינוי עודפי עפר וחפירה בהקצאות בפטור ממכרז. לדף המידע. ​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישה קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

  למבקשים לרכוש זכות כלשהי בקרקע ל"צורך ציבורי". לדף המידע. ​
  נספח לנוהל: "35.21B - בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943"

   
  להרחבה
  טופס בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

  בקשה לפיצוי בגין הפקעת נכס או שחרור נכס או תמורתו. לדף המידע

   
  להרחבה
  תצהיר לקבלת פיצויי הפקעה

  תצהיר לקבלת פיצויים / שחרור תמורה, חתום ע"י כל המבקשים.

  נספח לטופס הבקשה​ בעת הגשת בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד

  מקרים מיוחדים להקצאת קרקע לרשות מקומית לצרכיה בפטור ממכרז. לדף המידע. ​

   
  להרחבה
  הצהרת החכרת משנה - לרשויות מקומיות

  ​נספח לטופס בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות.

   
  להרחבה
  אישור על חתימת הסכם - הקצאת קרקע לבית עלמין לרשויות מקומיות

  ​נספח לטופס בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות.

   
  להרחבה
  אישור על חתימת הסכם - הקצאת קרקע לבית עלמין לביטוח לאומי

  נספח לטופס בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצורכי ציבור בהקצאות בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד

  ​לרשות מקומית המבקשת להחכיר בחכירת משנה, בתנאי החוזה. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / חברה ממשלתית במסגרת הסכם

  ​לתאגידים או חברות ממשלתיות שהתקשרו בהסכם עם רמ"י. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה

  ​ההקצאה מותנית בהמלצת משרד הכלכלה. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע

  ​חיפוש, חקירה או הפקת משאבים (גז, נפט, פצלי שמן, פוספטים וכו'). לדף מידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסד ללא כוונת רווח

  ​מקרים מיוחדים - הקצאות לביצוע מיזמים במוסדות ללא כוונת רווח. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני תקשורת

  ​לבעלי רישיון למתן שירותי תקשורת להקמת שירותי תקשורת. לדף המידע.

   
  להרחבה
  הקצאת קרקע פנויה להקמת מתקן שידור - תצהיר המבקש

  ​נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למתקני תקשורת.

  על המבקש למלא תצהיר זה ולחתום עליו.

   
  להרחבה
  בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למשרד ממשלתי

  הבקשה תוגש ​באמצעות מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר. לדף המידע.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לתיקון בית משותף

  ​החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי תיקון בית משותף.

   
  להרחבה
 
gov