רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 80-61 מתוך 156 תוצאות
  טופס בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

  למבקשים להגיש השגה על שומת מקרקעין. לדף המידע.

  הבקשה מיועדת לתיקון טעות טכנית, להגשת שומה נגדית או להגשת טענות משפטיות.

   
  להרחבה
  ​תצהיר על מועדי סיום בניית "שלד" וגג​
  ​​​​חלק מהמסמכים הנדרשים בתהליך הרישום ליישום מקוון לאכלוס משתכנים​​.​ התצהיר מהווה תחליף לטופס 4, החל מיום 26.04.2017 יש להגיש תצהיר בלבד. התצהיר המקורי יועבר לרשות תוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה. המצאת מסמכי החובה המקוריים מהווה תנאי להמשך התהליך המקוון ולהפקת חוזים.​    להרחבה
  ייפוי כוח בלתי חוזר

  ייפוי כוחו של מנהל רמ"י או מי מטעמו.

  ייפוי הכוח משמש לביצוע כל מעשה, פעולה או עסקה המפורטים בטופס ייפוי הכוח.​

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ
  לשימוש ביישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו-צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל.​​
   
  להרחבה
  תצהיר אגודה חתום ע"י האגודה
  לשימוש ביישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו-צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל​.
   
  להרחבה
  תצהיר מועצה אזורית
  התחייבות בלתי חוזרת של המועצה האזורית, חתומה ע"י המועצה. עבור יישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל.
   
  להרחבה
  תצהיר אגודה לאישור בנייה מרוכזת
  נספח לטופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות ביישובים חקלאיים
  בקשה לבנייה מרוכזת, חתומה ע"י האגודה וחברת הבנייה. עבור יישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל.​​
   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך (מטעים וחממות)

  הקצאת קרקע חקלאית לטווח ארוך למטרת מטעים וחממות. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי

  שימוש בקרקע חקלאית עד 3 שנים למרעה ולעיבוד עונתי. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

  בניית מבנה חדש / שימוש במבנה קיים לתעסוקה לא חקלאית. לדף המידע.

   
  להרחבה
  בקשה לביצוע פעולה במקרקעין

  למילוי במקרים שבהם אין טופס ייעודי לבקשה.

   
  להרחבה
  תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות, התש"י-1950

  הצהרה על זכאות לעלות לארץ במסגרת בקשה לרכישת זכויות במקרקעין.

   
  להרחבה
  בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)

  ​בקשה לקבלת מידע מגוף ציבורי לפי תקנות הגנת הפרטיות.

  ראו תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.

   
  להרחבה
  הצהרה וכתבי התחייבות בדבר שמירה על סודיות

  ​לגוף ציבורי המבקש מידע דרך קבע ולחברה קבלנית עם גישה למערכות מידע.

   
  להרחבה
  כתב ויתור סודיות להליך ערר

  ​ניתן במסגרת הליך ערר על החלטות ועדות קבלה ביישוב חקלאי וקהילתי.

  זאת לפי החלטת מועצה מס' 1195 מיום 15/3/2010 בנושא "הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישובים חקלאיים ובישובים קהילתיים". השימוש בו הצטמצם ביותר ונותר רק במקרים שבהם הוראות המעבר מאפשרות עדיין הליך ערר לפי החלטת המועצה. 

   
  להרחבה
  כתב ויתור סודיות להליך השגה 

  יצורף להשגה לוועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל.

  על כל אחד מהמשיגים למלא טופס זה ולהעבירו לוועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז - הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")

  קבלת זכויות במקרקעין כנגד ויתור על זכויות במקרקעין אחרים. לדף המידע.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז

  ​​מתן הרשאות לפינוי עודפי עפר וחפירה בהקצאות בפטור ממכרז. לדף המידע. ​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישה קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

  למבקשים לרכוש זכות כלשהי בקרקע ל"צורך ציבורי". לדף המידע. ​
  נספח לנוהל: "35.21B - בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943"

   
  להרחבה
  טופס בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

  בקשה לפיצוי בגין הפקעת נכס או שחרור נכס או תמורתו. לדף המידע

   
  להרחבה
 
gov