רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 60-41 מתוך 156 תוצאות
  תצהיר של בעל/י השליטה בתאגיד המפרט את זיקתו/ם לישראל

  התצהיר יוגש על ידי תאגיד זר- כשיש בעלי שליטה. תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​​

   
  להרחבה
  תצהיר עו"ד תאגיד הנסחר בבורסה ואין בעל שליטה בתאגיד

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​​

   
  להרחבה
  רישום למאגר מודדים

  ​​טופס רישום להצטרפות למאגר ספקים למתן שירותי מיפוי ומדידות. רשות מקרקעי ישראל מזמינה מודדים בעלי רישיון מודד מוסמך להגיש בקשה להיכלל במאגר זה.

   
  להרחבה
  טופס אישור להפקת חשבונית מס "מקור" דיגיטלית

  ​לקבלני עפר ובעלי מחצבות - לצורך צפייה בחשבוניות באופן דיגיטלי, יש לחתום באופן חד-פעמי על טופס אישור צפייה ולשלוח אותו לרמ"י בדוא"ל או בפקס הרשומים בטופס.​

   
  להרחבה
  בקשה לרישום בית משותף

  ​הבקשה ​תצורף למסמכי רישום צווי בתים משותפים.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום בית משותף

  ​​​המסמך מהווה חלק ממסמכי רישום הבית המשותף. 

  ככלל, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי.

   
  להרחבה
  התחייבות לרישום משכנתא/ות בלשכת רישום המקרקעין

  ​התחייבות עו"ד ה​נדרשת לצורך רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר. 

  זאת אם רמ"י נתנה התחייבות לרישום משכנתא, והמשכתא טרם סולקה. לטופס ההתחייבות יש לצרף שטר משכנתא מקורי או העתק נאמן למקור.

   
  להרחבה
  התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין

  ​התחייבות עו"ד לשם רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר כשנרשם עיקול. 

  נדרש כאשר העיקול בתיק החוכרים טרם הוסר. לטופס ההתחייבות יש לצרף צו עיקול המופנה לרשם המקרקעין - מקורי או העתק נאמן למקור.

   
  להרחבה
  שטר תיקון (פיצול) שכירות 

  ​מיועד לביצוע פעולת פיצול שכירות לשתי יחידות דיור ומעלה.

  השטר אינו מתאים להעברת זכויות קיימות.

  יש לצרף לשטר תרשים מודד מוסמך המראה את החלוקה ליחידות. לפיצול ליותר משתי יחידות יש להמציא צו בית משותף.

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות. השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
  שטר זיקת הנאה 

  ​​​​מיועד למקרים שבהם זיקת ההנאה מעוגנת בתוכנית.

  כשיש חלקה כפופה וחלקה נהנית, והחלקה הכפופה נותנת זיקת הנאה (זכות מעבר, זכות חניה וכדומה) לחלקה הנהנית. השטר ייחתם על ידי בעלי הזכויות בשתי החלקות.

  כמו כן חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאים כחלק משטר זיקת ההנאה, בהתאם לזיקת ההנאה המבוקשת. מצ"ב 3 תנאים לרישום זיקת הנאה:

  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות). 
  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור (כשמדובר בזכות לטובת הציבור; מוגש ע"י עיריות/רשויות).
  • זיקת הנאה לזכות שימוש.

  החוכר, החברה או הקבלן נדרשים גם להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי רישום זיקת ההנאה. מצ"ב 2 כתבי שיפוי לרישום זיקת הנאה - לקבלן/חברה ולחוכרים. 

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​ השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
  תנאי 1 לרישום זיקת הנאה - מעבר להולכי רגל וכלי רכב

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  מדובר בתנאי מעבר להולכי רגל ולכלי רכב בין חלקות או תתי חלקות.​

   
  להרחבה
  תנאי 2 לרישום זיקת הנאה - מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  כאשר מדובר על טובת הציבור, התנאי מוגש על ידי העיריות או הרשויות המקומיות.

   
  להרחבה
  תנאי 3 לרישום זיקת הנאה - לזכות שימוש

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  זאת כאשר מטרת זיקת ההנאה היא לשימוש בצובר גז כמסומן בתשריט המצורף לצו ולצורכי זכות גישה למעבר חופשי לביצוע השירותים הנדרשים במצבור הגז וצנרת הגז ולרבות תחזוקה, תיקון ובדק.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חברה / קבלן

  מצורף לשטר זיקת הנאה.

  החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי רישום זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים

  ​מצורף לשטר זיקת הנאה.

  החוכרים נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי רישום זיקת הנאה.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן

  מצורף לשטר ביטול זיקת הנאה.

  החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים 

  מצורף לשטר ביטול זיקת הנאה.

  החוכרים נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  שטר ביטול זיקת הנאה 

  ​מיועד לביטול רישום זיקת הנאה, בכפוף לשינוי בתב"ע.

  כמו כן החוכר, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. ייש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו. 

   
  להרחבה
  אישור העברת זכויות בהתייחס להערה הרשומה בדבר הגבלה על העברת זכויות ("זרים")

  ​בהתאם לסעיף 2א לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

  הקניית זכויות במקרקעי ישראל ל"זר" מותנית באישורים שנקבעו בחוק.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לעסקת פיצול מגרש או שינוי ייעוד/ניצול במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  ​​לבעלי זכות חכירה במגורים/בתעסוקה במגזר העירוני. לדף המידע.

   
  להרחבה
 
gov