מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 35-21 מתוך 35 תוצאות
  כתב העברת זכות חכירה המיועד לשימוש גורם משכן / חברה משכנת

  לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​​

  העברת זכויות בנכס בבנייה רוויה מהוונת בניהול אחת מהחברות המשכנות הבאות: שיכון ובינוי (שיכון עובדים לשעבר), אזורים (שיכון ופיתוח לשעבר), משה"ב, עמידר, עמיגור, רסקו: תתבצע ישירות במשרדי החברה המשכנת.

  העברת זכויות בנכסי מגורים מהוונים בבנייה רוויה ונמוכה, בניהול חברה משכנת שהתחייבה והוסמכה במסגרת תנאי המכרז ו/או הסכם הפיתוח ו/או הסכם החכירה, לנהל את זכויות המשתכנים (עימם נחתמו חוזי חכירה פרטניים אל מול רמ"י), תתבצע ישירות במשרדי החברה המשכנת.

  בתום ביצוע העברת הזכויות בחברה המשכנת יועבר לרמ"י כתב העברה חתום על ידי נציג החברה המשכנת.

  בעת הגשת בקשה להעברת זכויות לזר יחיד / לאדם הזכאי לעלות לארץ עפ' חוק השבות / לתאגיד "זר", יש להגיש תצהיר בהתאם וכן את כל מסמכי העברת הזכויות ובכלל זה הפניה להעברת זכויות מטעם החברה המשכנת, ו-3 כתבי העברת זכות חכירה חתומים ע"י שני הצדדים.

   
  להרחבה
  תצהיר לענין אי העסקת קבלני משנה

  חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

   
  להרחבה
  תצהיר לענין שחרור רשות מקרקעי ישראל מאחריות לציוד

  חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

   
  להרחבה
  תצהיר חריגות בגבולות הנחלה

  ​יצורף לטופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה.

   
  להרחבה
  תצהיר תאגיד זר- תאגיד / תאגיד אם

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​

   
  להרחבה
  תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש

  תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​

   
  להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 120 מ"ר

  נספח לטופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות המועצה​

   
  להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 160 מ"ר

  נספח לטופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות המועצה​

   
  להרחבה
  תצהיר והתחייבות בלתי חוזרת מועצה אזורית

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ להקצאת מגרש בישוב קהילתי

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר אגודה

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר אגודת יישוב קהילתי לאישור בניה מרוכזת

  ​​​ להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להקצאת מגרש בישוב קהילתי

   
  להרחבה
  אישור מודד לגבי הכנת תצ"ר

  תצהיר למודדים מוסמכים

   
  להרחבה
  תצהיר שימוש במבנה למגורי עובדים זרים למטרת מגורי עובדים זרים בלבד

  ​נספח לטופס בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

   
  להרחבה
  תצהיר מפענח תצ"א
  תצהיר למפענחי תצ"א מוסמכים הרשומים במאגר מודדים   להרחבה
 
דף ראשון דף קודם
12
לעמוד הבא
  
gov