רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 140-121 מתוך 159 תוצאות
  טופס בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

  ​מיועד לחידוש חכירה במסגרת יובל ויובל מוקדם ולהיוון חכירה בנכסים.

  נספח לנוהל 90.04B: היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר העירוני –מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור ​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישובים חקלאיים

  ​לאגודות חקלאיות לצורך הסדרת פעילות תחנות דלק. לדף המידע 

   
  להרחבה
  התחייבות האגודה להפעלת נקודת תדלוק פנימית

  נספח לטופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישוב חקלאי

   
  להרחבה
  תצהיר לענין אי העסקת קבלני משנה

  חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

   
  להרחבה
  תצהיר לענין שחרור רשות מקרקעי ישראל מאחריות לציוד

  חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני

  ​ימולא ויוגש ע"י האגודה יחד עם טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות בחלקה א' של הנחלות שיוגש ע"י בעלי הנחלה. ראו דף מידע.  

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה

  ימולא ע"י בעלי הנחלה. ראו דף מידע - "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית".

   
  להרחבה
  תצהיר חריגות בגבולות הנחלה

  ​יצורף לטופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז מלונאות, מיזם תיירותי (אטרקציה) והרחבה

  ההקצאה מותנית בהמלצת משרד התיירות. לדף המידע

   
  להרחבה
  תצהיר תאגיד זר- תאגיד / תאגיד אם

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​

   
  להרחבה
  תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש

  תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​

   
  להרחבה
  רשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

  ​​​נספח ל- "טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני"

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד

  ​הבקשה כרוכה בתשלום. ראו פירוט ברשימת התשלומים​.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  נספח לנוהל מס' 35.12B: שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה

   
  להרחבה
  תנאים מיוחדים לשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

  ​​התנאים יצורפו ל"שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל​", כאשר הפונה מסמן במשבצת "רישום זכות חכירה ראשית".

   
  להרחבה
  נספח ביטוחים (אישור עריכת ביטוחים) - כרייה וחציבה

  הנספח הוא א​​חד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה

   
  להרחבה
  הנחיות למיפוי ואישור מודד
  ​​​האישור הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.
  הכנת מפת המדידה תתבצע בכפוף להנחיות המפקח על המכרות המתעדכנות מעת לעת.  
  להרחבה
  דיווח על התפוקות התמלוגים והקש"מ ואישור רו"ח

  לצורך בקרה על דיווח בעלי מחצבות, רמ"י דורשת העברת נתונים בגין חציבה.

   
  להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 120 מ"ר

  נספח לטופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות המועצה​

   
  להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 160 מ"ר

  נספח לטופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות המועצה​

   
  להרחבה
 
gov