רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 120-101 מתוך 159 תוצאות
  אישור רו"ח בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבה לשנים 2008-2014

  לצורך בקרה על דיווח בעלי מחצבות, רמ"י דורשת העברת נתונים בגין חציבה.

  הנתונים הם עבור השנים 2014-2008. הנתונים שבעלי המחצבות נדרשים להעביר הם:

  • דיווחי חציבה מאומתים ע"י רואה חשבון

  • תעודות שקילה

  • מפות מדידה

   
  להרחבה
  הודעה על הגשת כתב תביעה לוועדת הפיצויים

  ​לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רמ"י. לפרטים ראו החלטות ועדת הפיצויים על השבת קרקע חקלאית.

   
  להרחבה
  בקשה למתן פטור / הנחה מתשלום דמי הסכמה

  ​נספח לטופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי.

  ימולא ע"י מעביר הזכויות בלבד, בהתאם לטבלת ההנחות והפטורים.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה לחוכר הזכאי לכך עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל

  ​לרכישת זכות הבעלות במקרקעין בתמורה או ללא תמורה. לדף המידע​

   
  להרחבה
  טופס הגשת השגה שנייה על שומת מקרקעין

  להגשה עד 45 יום מהעברת ההחלטה בהשגה ראשונה. לדף המידע.

  הטופס יצורף להשגה בפני ועדת ההשגות על פי החלטת מועצה מס' 1304.

   
  להרחבה
  טבלת רשימת חברים

  ​ נספח לטופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - נימוקים מיוחדים

  ראו פרטים בדף המידע. ההקצאה מתייחסת למקרים המפורטים להלן:

  מקרקעין משותפים שלרשות פחות מ-50% / נסיבות נדירות / יחיד המסוגל / קרקע משלימה לפי סעיף 70 לחוק התכנון והבנייה / קרקע גובלת לניצול היעיל / שני מכרזים פומביים שלא הוגשו בהם הצעות.

   
  להרחבה
  כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית

  לשימוש חורג במבנה יביל; בטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית.

   
  להרחבה
  ערבות בנקאית

  בבקשה לשימוש חורג. נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית.

   
  להרחבה
  טופס להגשת בקשה לקבלת מידע באתר משרד המשפטים​

  טופס לקבלת מידע על רשות מקרקעי ישראל בהתאם לחוק חופש המידע. 

  כדי לקבל מידע על רשות מקרקעי ישראל, בפרק "הרשות ממנה מתבקש המידע" בסעיף "סיווג" יש לבחור "יחידת סמך" - ואז לבחור ברשות מקרקעי ישראל מתוך הרשימה.​

   
  להרחבה
  תצהיר מודד
  תצהיר למודדים מוסמכים הרשומים במאגר המודדים.   להרחבה
  דרישות ביטוח רמי
  טופס דרישות ביטוח חתום על ידי הספק, כחלק מדרישות רמ"י להזמנת עבודות מדידה   להרחבה
  תצהיר אדם זר

  ​תצהיר זיהוי חתום ע"י מבוגר המכיר את המבקש - בבקשה לפיצויי הפקעה.

  נספח לטופס הבקשה​ בעת הגשת בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
  איוש נחלות פנויות במשבצת אפשרי ביישובי הנגב והגליל בלבד. לדף המידע.   להרחבה
  שיוך לזכאים אשר נכללים ברשימה המאושרת של ועדת הפרוגראמות - בחירת מסלול תשלום

  נספח לטופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים.

   
  להרחבה
  אישור רואה חשבון בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבה לשנת 2015

  לצורך בקרה על דיווח בעלי מחצבות, רמ"י דורשת העברת נתונים בגין חציבה.

  הנתונים הם עבור שנת 2015.  

  הנתונים שבעלי המחצבות נדרשים להעביר הם:

  - דיווחי חציבה מאומתים ע"י רואה חשבון

  - תעודות שקילה

  - מפות מדידה

   
  להרחבה
  אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב - 2015

  ​​​האישור הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.

  הכנת מפת המדידה תתבצע בכפוף להנחיות המפקח על המכרות המתעדכנות מעת לעת.

   
  להרחבה
  נספח ביטוחים (אישור עריכת ביטוחים) - כרייה וחציבה - 2015

  ​​​הנספח הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.​

   
  להרחבה
  רשימת מסמכי חובה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף

  באחריות בעלי הזכויות או באמצעות החברה המשכנת. לדף המידע.

   
  להרחבה
  כתב העברת זכות חכירה המיועד לשימוש גורם משכן / חברה משכנת

  לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​​

  העברת זכויות בנכס בבנייה רוויה מהוונת בניהול אחת מהחברות המשכנות הבאות: שיכון ובינוי (שיכון עובדים לשעבר), אזורים (שיכון ופיתוח לשעבר), משה"ב, עמידר, עמיגור, רסקו: תתבצע ישירות במשרדי החברה המשכנת.

  העברת זכויות בנכסי מגורים מהוונים בבנייה רוויה ונמוכה, בניהול חברה משכנת שהתחייבה והוסמכה במסגרת תנאי המכרז ו/או הסכם הפיתוח ו/או הסכם החכירה, לנהל את זכויות המשתכנים (עימם נחתמו חוזי חכירה פרטניים אל מול רמ"י), תתבצע ישירות במשרדי החברה המשכנת.

  בתום ביצוע העברת הזכויות בחברה המשכנת יועבר לרמ"י כתב העברה חתום על ידי נציג החברה המשכנת.

  בעת הגשת בקשה להעברת זכויות לזר יחיד / לאדם הזכאי לעלות לארץ עפ' חוק השבות / לתאגיד "זר", יש להגיש תצהיר בהתאם וכן את כל מסמכי העברת הזכויות ובכלל זה הפניה להעברת זכויות מטעם החברה המשכנת, ו-3 כתבי העברת זכות חכירה חתומים ע"י שני הצדדים.

   
  להרחבה
 
gov