רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

חוזים לדוגמה

​​

 

תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
חוזה פיתוח מהוון
מבוא ותנאים   להרחבה
חוזה חכירה לבנייה נמוכה/תעשייה/מסחר/תיירות
מבוא ותנאים   להרחבה
חוזה חכירה למשתכן בבנייה רוויה מהוונת
מבוא ותנאים   להרחבה
חוזה חכירה ליחידה במבנה תעשייה/מסחר
מבוא ותנאים   להרחבה
חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח)
מבוא ותנאים   להרחבה
חוזה מכר
מבוא ותנאים   להרחבה
הסכם מכר משולש
הסכם תלת-צדדי שעל פיו מועברות זכויות בעלות ממוכר לקונה. בנכסים שנמכרו ע"י רמ"י ואינם ניתנים לרישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).   להרחבה
חוזה חכירה (חלקה א' במושב עובדים ובכפר שיתופי)
חוזה חכירה לחלקת המגורים בקיבוץ/מושב שיתופי
gov