חיילי מילואים

חיילי מילואים
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כללי
חיילי מילואים הנמנים על מערך המילואים של צה"ל זכאים להטבות בהקצאה למגורים בבנייה נמוכה במכרז, בהגרלה או בפטור ממכרז, ויוכלו לממש את ההטבה עד 6 שנים מיום שחרורם משירות מילואים בצה"ל.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מיהו חייל מילואים פעיל הזכאי להטבות?

 • ​חייל שנמנה על מערך המילואים של צה"ל והמציא אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי מצה"ל.

 • חייל שנמנה על מערך המילואים של צה"ל 6 שנים לפחות וצבר 80 ימי מילואים החל משנת 2000 במשך תקופה רצופה של עד 6 שנים קלנדריות (אין הכרח שבכל שנה בתקופה זו שירת במילואים). לצורך אישור הזכאות יש להמציא אישור מצה"ל על שירות מילואים למשך תקופה רצופה של 80 ימי מילואים עד 6 שנים קלנדריות.


מועד הזכאות על פי אישורים אלו לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 יום מיום אישור העסקה - המוקדם מבין השניים.
חייל מילואים פעיל העומד באחד מהתנאים המפורטים יצרף אישור מתאים מצה"ל (מוקד מילואים *6535).

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה בהגרלה או בפטור ממכרז

 • ​ההטבה - הנחה במחיר הקרקע של עד 75,000 ש"ח עבור יחידת דיור אחת.

 • ההנחה תינתן באמצעות הפחתת התמורה, בשיעורים הנקובים להלן:

  - אזור עדיפות לאומית א': שיעור הנחה של 35 אחוזים

  - אזור עדיפות לאומית ב': שיעור הנחה של 20 אחוזים

  - אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית: שיעור הנחה של 10 אחוזים
   
       

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של מכרז פומבי

 • ​ההטבה: הנחה בסך 15 אחוזים ועד 75,000 ש"ח ממחיר הקרקע שהוצע במכרז.

 • ההנחה תינתן באמצעות הפחתת התמורה אם תוכרז ההצעה כזוכה.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של מכרז פומבי במסגרת עמותה

 • ההטבה: החזר בסך 15 אחוזים ועד 75,000 ש"ח מהחלק שרכש הזכאי בקרקע במסגרת חברותו בעמותה.

 • ההנחה תינתן באמצעות החזר כספי אם תוכרז העמותה כזוכה ותשלם על הקרקע.
  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לתשומת לבכם

 • סכום ההטבה לחייל המילואים לא יעלה על 75,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

 • ההטבה היא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.

 • הזכאות לא תחול על תוספות בנייה מאוחרות או על רכישת יתרת הזכויות.

 • חייל מילואים פעיל זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע, אך הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע סוגי הנחות שלגביהם לא יהיה כפל הנחות.

 • מועד הזכאות יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 יום מיום אישור העסקה - המוקדם מבין השניים.

 • מציע שעומד בתנאי ההחלטה והגיש הצעה משותפת עם אחר (ככל ותנאי המכרז מאפשרים זאת), או יזם אשר קיבל קרקע בפטור יחד עם אחר, יהיה זכאי לקבל את ההנחה בשיעור הנקוב (15%) ביחס לחלקו בעסקה המשותפת, בהתייחס לדירת מגורים אחת בלבד. במקרה זה המציע או היזם שקיבל את ההנחה לא יהיה זכאי לקבל הנחה נוספת (בגין חייל מילואים) בעסקה עתידית.

 • בני זוג - על אף האמור, במקרה בו הוגשה הצעה על ידי בני זוג או שהוקצה מגרש בפטור ממכרז לבני זוג, ורק אחד מבני הזוג עומד בתנאי ההחלטה, בן הזוג שעומד בתנאי ההחלטה יקבל את ההנחה בשיעור הנקוב (15%) ביחס לחלקם של שני בני הזוג בעסקה, בהתייחס לדירת מגורים אחת בלבד.
  במקרה בו שני בני הזוג עומדים בתנאי ההחלטה, כל אחד מהם יהיה זכאי לקבל את ההנחה בשיעור הנקוב (15%) ביחס לחלקו בעסקה המשותפת, בהתייחס לדירת מגורים אחת בלבד.

 • במקרים בהם האישור מאת צה"ל והתצהיר לא צורפו להצעה או למסמכים הנדרשים במסגרת העסקה, ניתן יהיה להגיש את הבקשה עד חצי שנה לאחר אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז או במקרה של פטור ממכרז, עד חצי שנה מיום ביצוע העסקה.

 • החלטה זו חלה גם על מציע שהגיש הצעה במסגרת חברותו בעמותה (ככל ותנאי המכרז מאפשרים זאת) או על חבר בעמותה שקיבלה קרקע בפטור ממכרז.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הבהרות

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • המידע מוגש כשירות לציבור. אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, והוא לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה ובין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.
  ​​
 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.​

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=147DispForm.aspx