רשות מקרקעי ישראל

טבלת הוצאות פיתוח למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים

  • ​​​​​​​​​רמ"י מפרסמת את הוצאות הפיתוח שרמ"י או משרד הבינוי והשיכון אישרו לגבייה ע"י אגודות היישובים או המועצות האזוריות.

  • במקרים מסוימים הוצאות הפיתוח יסובסדו בחלקן ע"י משרד הבינוי והשיכון. סכום הסבסוד מפורסם על ידי משרד הבינוי והשיכון.

  • ביישובים באזורי עדיפות לאומית, שבהם יש סבסוד בהתאם להחל​טת הממשלה 4192, ישלם מומלץ האגודה את ההפרש בין "סכום הוצאות פיתוח" לסכום הסבסוד.

  • ביישובים שבהם אין סב​סוד ישלם מומלץ האגודה את סכום הוצאות הפיתוח במלואו.

  • בנוסף להוצאות הפיתוח המאושרות, יידרש מומלץ האגודה לשלם היטלי פיתוח חלקיים למועצה האזורית בהתאם למכתב התחייבות שמסרה המועצה לרמ"י.​

  • שימו לב - אם הוצאות הפיתוח נבדקו ע"י רמ"י, סכום הסבסוד אינו מפורסם בטבלה, ויש לבדוק זאת באתר משרד הבינוי והשיכון. אם הוצאות הפיתוח נבדקו ע"י משרד הבינוי והשיכון, מצורף לטבלה קישור לאישור מהמשרד, המציין את גובה הוצאות הפיתוח ואת הסבסוד.

 הבהרות

  • הסכומים שבטבלה הם בקירוב בלבד, בהתאם לסכומים שאושרו ע"י רמ"י.

  • מידע זה נועד לשירות הציבור, ואין בו כדי לחייב את רמ"י בצורה כלשהי בגין אישור רמ"י לשינוי גובה הוצאות הפיתוח ו/או לחייב את רמ"י באחריות כלשהי לביצוע הפיתוח בפועל.

  • באחריות המבקש להגיש מועמדות לרכישת מגרש, לפנות ולברר ביישוב, במועצה האזורית ובמרחב המתאים של רמ"י את מכלול פרטי העסקה: זמינות המגרשים, סכום הוצאות הפיתוח המדויק לתשלום, תנאי קבלה ליישוב וכל פרט או תנאי אחר שיידרש לצורך קידום מימוש העסקה לרכישת זכויות במגרש. 

מידע למגזר החקלאי

תאריך עדכון הטבלה: 23/06/2015

 

שם יישוב
תב"ע
תאריך אישור
הוצאות פיתוח ציבוריות כולל מע"מ
הוצאות פיתוח בתוך המגרשים כולל מע"מ
סוג המדד
מדד הבסיס
מע"מ בסיס
מרחב
הערות
אבטליון 101-0051490 21/05/2013186,57215,662בנייה05/201317%צפון
שלב ו' 25 יח"ד
 
אחיהודג/1374202/07/2014משתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י על עלויות הפיתוחמשתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י על עלויות הפיתוחבנייה08/201218%צפון
הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב מאסף ומכון טיהור, אשר ישולמו למועצה האזורית אשר. אישור רמ"י על עלויות הפיתוח
איתן4/206/03/617/08/2014משתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י על עלויות הפיתוחמשתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י על עלויות הפיתוחבנייה06/201418%ירושלים
אלומות05/02/2014195,818בנייה06/201318%צפון

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב מאסף, היטל מכון טיהור ומתקנים אחרים​

אלון הגלילג/1528623/09/2014152,445בנייה08/201418%צפון
אלוני הבשןג/1364905/01/2011197,561בנייה11/201016%צפון
אשדות יעקב מאוחדג/1283129/01/2014180,940בנייה9/201318%צפון

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב מאסף, היטל מכון טיהור ומתקנים אחרים

אשחרג/1842010/11/2013151,357בנייה09/201318%צפון

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב והיטל הנחת צנרת מים​

אשרתג/1116608/04/2013235,06660,122בנייה06/200917%צפון

אישור למגרשים שטרם שווקו​

בית העמקג/1955122/02/2015בנייה12/201418%צפון
בית חירותעח/3/13209/06/2013135,8927,773בנייה04/201317%מרכז
בית קשת ג/1283911/01/2012204,39681,956בנייה07/201116%צפון

שלב א' (42 מגרשים מתוך 96)​

בקועמי/510/ד21/05/2015161,935בנייה03/201216%ירושלים
בר יוחאי30/09/2009132,516בנייה09/200916.5%צפון

אישור הוצאות פיתוח למגרשים 325-301

גאולי תימןעח/9/1315/08/2012149,8909,025בנייה01/201216%מרכז
גבולות24/03/2011143,700בנייה01/201116%דרום
גבעות בר75/305/02/720/05/2013207,85518,369בנייה02/201317%דרום
גבעת אבני25/11/2012176,570171,794בנייה01/200917%צפון
גדות שלב א20/07/2010 153,563 בנייה 01/200915.5%צפון
גדעונהג/1166727/04/2011161,709 בנייה01/200916%צפון

אישור ל- 23 מגרשים שטרם שווקו.
בנוסף להוצאות פיתוח ציבורי בגין שדרוג
תשתיות הוותיקות ניתן לגבות 15,000 ₪​

גזית מק/יז/01/1246625/12/2011172,573 29,365בנייה06/2011 16%צפון
גיזומי/632א'18/11/2012228,211 בנייה04/201116%ירושלים
- עבור מגרש 18א: תשלום נוסף 122,000 ₪
- עבור מגרש 18ב' : מתחייבת המועצה האזורית
מטה יהודה לפנות על חשבונה את המבנה הטרומי.​
גילוןג/1257508/07/2009220,393 בנייה04/2009 15.5%צפון
גן שומרון מ/27624/07/2012188,648 18,969בנייה1/201216%חיפה
געתוןג/13402; ג/1625212/06/2011210,062 בנייה04/201116%צפון
דלתוןמה/מק/2/506418/09/2011154,577 בנייה08/2011 16%צפון

מגרשים 201-206​

דלתוןמה/מק/2/506425/11/2012138,399 בנייה06/201116%צפון

אישור למגרשים 124-123​

הגושרים שלב א18/07/2010164,667בנייה01/200915.5%צפון

אושר לגבות סכום נוסף עבור שדרוג תשתיות וותיקות  15,000 ₪​

הושעיה ג/1938604/11/2013172,605 בנייה06/201318%צפון

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב מאסף ומכון טיהור​

זמרת27/07/2010 131,690 בנייה03/2009 15.5%דרום
חיבת ציוןעח/8/14314/01/2013137,771 8,969בנייה07/201117%מרכז
חצבה134/03/1011/07/2012עבור מגרש 760 מ"ר: 151,485 עבור מגרש 770 מ"ר: 152,477 בנייה01/201216%צפון
חרב לאתעח/1/10/2912/07/2011100,000 02/2011 בניה 38,419 ₪ צמוד למדד תשומות הבנייה בנייה01/200916%מרכז
חרשיםג/976217/11/201394,923 בנייה06/201318%צפון

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב והיטל הנחת צנרת מים​

טל אלג/במ/7912/06/2011177,881 בנייה01/200916%צפון
טל אל2/1181/228/11/201265,656 בניה09/201217%צפון

אישור הוצאות פיתוח למגרשים 136, 137​

יהושעג/1793828/07/2013146,650 14,216בנייה6/201318%צפון
יובלים ג/1248703/03/2013171,190 בנייה12/201217%צפון
יודפת03/01/2011135,973 בנייה01/200915.5%צפון
יונתן 05/01/2011 185,491 בנייה11/2010 16%צפון
יערה ג/1002018/08/2010138,089 בנייה01/2009 16%צפון
ישעימי/725/ו02/07/2014260,098בנייה06/201318%ירושלים

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב מאסף ומכון טיהור, אשר ישולמו למועצה האזורית מטה יהודה.
אישור רמ"י על עלויות הפיתוח

כחל03/03/2010161,735 בנייה09/200916.5%צפון
כישור ג/3304; ג/1702920/07/2010114,576 בנייה11/2009 16.5%צפון

 הוצאות הפיתוח אינן כוללות היטלי מים וביוב שישולמו ע"י המשתכן ישירות למועצה האזורית /לתאגיד מים וביוב​

כפר בלום02/02/2009146,978 בנייה10/200815.5%צפון
כפר הנשיאג/1208714/03/2012197,500 140,810בנייה09/201116%צפון
כפר הנשיא26/05/2009152,295 בנייה02/200915.5%צפון
כפר יהושעג/1793828/07/2013 146,650 14,216בנייה06/201318%צפון

הוצאות פיתוח אינן כוללות היטל ביוב מאסף ומכון טיהור​

כפר סאלדג/1320306/03/2011 143,877 49,619בנייה01/200916.5%צפון
כפר עזה 07/07/2010 124,728 בנייה06/200915.5%דרום
כפר שמאי18/01/2009160,632 בנייה11/200815.5%צפון
לכיש 8/201/03/624/04/2013190,038 3,729בנייה11/201217%ירושלים
מגן שאול ג/125534; ג/גל/מק/11410/10/2010 92,960 בנייה08/201016%צפון

הוצאות הפיתוח אינן כוללות היטל ביוב שישולמו ע"י המשתכן ישירות למועצה האזורית /לתאגיד מים וביוב​

מולדתג/1330817/07/2012 155,727 30,578 בנייה2/201316%צפון
מכמניםג/במ/29818/03/2012157,019בנייה01/200916%צפון

 הוצאות הפיתוח אינן כוללות היטל ביוב שישולמו ע"י המשתכן ישירות למועצה האזורית /לתאגיד מים וביוב​

מנוף ג/18384169,534109,128*בנייה02/201216%צפון

 *הוצאות פיתוח בתוך המגרשים עבור מגרשים: 300-314, 329-336, 440-442*​

מעלה צביהג/681705/08/2012141,905 5,314בנייה1/201216%צפון
מצפה אביבג/1792421/09/2011142,205 43,772בנייה02/201116%צפון
מצפה אביבג/1248305/12/2010251,708בנייה09/201016%צפון

הוצאות הפיתוח אינן כוללות היטלי מים וביוב שישולמו ע"י המשתכן ישירות למועצה האזורית /לתאגיד מים וביוב​

משמר הנגב03/01/2011 175,564 בנייה01/201016%דרום
נגבה19/12/2010224,31010,718בנייה11/201016.5%ירושלים
ניצנים26/05/2009143,193 בנייה08/200816.5%ירושלים
עדי ג/1109307/12/2011229,012 229,012בנייה04/201116%צפון

לגבי מגרשים ששטחם 400 מ"ר.

בתאריך 09/07/2012 אושר לגבות תוספת להוצאות פיתוח בסך 11,909 ₪ ליח"ד כולל מע"מ עבור בניית כביש גישה וסכום בסך של 820 ₪ ליח"ד בגין הפקעות (מדד בנייה 05/2012)​

עדיג/1109307/12/2011313,590 229,012בנייה04/201116%צפון

לגבי מגרשים ששטחם 550 מ"ר.

בתאריך 09/07/2012 אושר לגבות תוספת להוצאות פיתוח בסך 11,909 ₪ ליח"ד כולל מע"מ עבור בניית כביש גישה וסכום בסך של 820 ₪ ליח"ד בגין הפקעות (מדד בנייה 05/2012)​

עוצם24/10/2010 141,573 בנייה09/201016%ירושלים
עמקהג/1533115/06/2015משתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י לעלויות הפיתוחמשתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י לעלויות הפיתוחבנייה02/201518%צפון
עמקהג/871715/06/2015משתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י לעלויות הפיתוח משתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י לעלויות הפיתוחבנייה02/201518%צפון
עמקהג/556715/06/2015משתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י לעלויות הפיתוחמשתנה בהתאם למספר המגרש. לחצו על אישור רמ"י לעלויות הפיתוחבנייה02/201518%צפון
עצמוןג/14061197,989 165,184בנייה10/201016%צפון
צור נתן שד/2/10/10127/04/2011201,330 בנייה01/200916%מרכז

הוצאות פיתוח כולל ארכאולוגיות
מגורים א ​

צור נתן שד/2/10/10127/04/2011115,190 בנייה01/200916%מרכז

הוצאות פיתוח כולל ארכאולוגיות
מגורים ב​

צוריתג/1257524/09/2012232,949 בנייה5/201216%צפון
קדרים גע/מק/109161,505 61,175בנייה01/200916%צפון
קורנית17/11/2009123,879בנייה09/200917%צפון

 הוצאות הפיתוח אינן כוללות היטל ביוב שישולמו ע"י המשתכן ישירות למועצה האזורית /לתאגיד מים וביוב​

אשדות יעקב מאוחדג/1283106/04/2011176,750 בנייה12/201016%צפון
בית רימוןג/1003409/10/2012112,373 בנייה1/200916%צפון

אישור למגרשים שטרם שווקו מס' 62-105​

דוברת17/11/2010180,726 בנייה01/200915.5%צפון

בנוסף להוצאות פיתוח ציבורי בגין שדרוג תשתיות הוותיקות ניתן לגבות 10,000 ש"ח​

זיקים6/120/03/624/04/2013215,022 בנייה01/201317%ירושלים
חפציבהג/1756017/05/2011166,753 29,240בנייה10/2010 16%צפון
יהל20/06/2010 191,450 בנייה02/2010 16%דרום
יחיעםג/1242310/2012 192,752 36,225בנייה02/2012 17%צפון
סעד20/10/2010200,711 בנייה02/2010 16%דרום

מגרשים  201-218 בנוסף להוצאות הפיתוח ציבורי בגין שדרוג תשתיות הוותיקות ניתן לגבות 15,000 ש"ח​

סעד21/10/2010123,035בנייה02/201016%דרום

מגרשים  219-246  בנוסף להוצאות הפיתוח ציבורי בגין שדרוג תשתיות הוותיקות ניתן לגבות 15,000 ש"ח​

רוחמה3/264/03/708/03/2011192,09357,237בנייה01/200916%דרום
קציר01/03/2011131,570 114,317בנייה11/201016%חיפה
רמת צביג/במ/29529/02/2012158,251 בנייה11/201116%צפון
רקפתג/1740311/08/2010120,711 28,723בנייה12/200916%צפון
שדה נחוםג/926623/08/2010183,491 בנייה04/201016%צפון
שובה8/149/03/715/11/2012148,274 בנייה04/201216%דרום
שוקדה4/198/03/728/04/2013119,000 בנייה01/200917%דרום

אישור הוצאות פיתוח למגרשים 102,101. בנוסף להוצאות פיתוח ציבורי בגין שדרוג תשתיות הוותיקות ניתן לגבות 15,000 ש"ח​

שלווה2/173/03/612/02/2012מגרש 500 מ"ר- 158,059 בנייה11/201116%ירושלים
שלווה2/173/03/612/02/2012מגרש 600 מ"ר- 208,637 בנייה11/201116%ירושלים
שקף3/222/03/629/06/2014229,038 בנייה01/2014 18%ירושלים
שתולהג/1109727/03/2011195,292 בנייה01/200916%צפון
תדהר 04/07/2010 151,921 בנייה01/2009 15.5%דרום
תובל ג/973515/02/2011 162,983 בנייה01/201116%צפון

 הוצאות הפיתוח אינן כוללות היטל ביוב שישולמו ע"י המשתכן ישירות למועצה האזורית /לתאגיד מים וביוב​

תלמים11/234/02/618/09/2011107,465 בנייה08/201116%ירושלים
gov