רשות מקרקעי ישראל

טבלת הוצאות פיתוח למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים

  • ​​​​​​​​​רמ"י מפרסמת את הוצאות הפיתוח שרמ"י או משרד הבינוי והשיכון אישרו לגבייה ע"י אגודות היישובים או המועצות האזוריות.

  • במקרים מסוימים הוצאות הפיתוח יסובסדו בחלקן ע"י משרד הבינוי והשיכון. סכום הסבסוד מפורסם על ידי משרד הבינוי והשיכון.

  • ביישובים באזורי עדיפות לאומית, שבהם יש סבסוד בהתאם להחל​טת הממשלה 4192, ישלם מומלץ האגודה את ההפרש בין "סכום הוצאות פיתוח" לסכום הסבסוד.

  • ביישובים שבהם אין סב​סוד ישלם מומלץ האגודה את סכום הוצאות הפיתוח במלואו.

  • בנוסף להוצאות הפיתוח המאושרות, יידרש מומלץ האגודה לשלם היטלי פיתוח חלקיים למועצה האזורית בהתאם למכתב התחייבות שמסרה המועצה לרמ"י.​

  • שימו לב - אם הוצאות הפיתוח נבדקו ע"י רמ"י, סכום הסבסוד אינו מפורסם בטבלה, ויש לבדוק זאת באתר משרד הבינוי והשיכון. אם הוצאות הפיתוח נבדקו ע"י משרד הבינוי והשיכון, מצורף לטבלה קישור לאישור מהמשרד, המציין את גובה הוצאות הפיתוח ואת הסבסוד.

 הבהרות

  • הסכומים שבטבלה הם בקירוב בלבד, בהתאם לסכומים שאושרו ע"י רמ"י.

  • מידע זה נועד לשירות הציבור, ואין בו כדי לחייב את רמ"י בצורה כלשהי בגין אישור רמ"י לשינוי גובה הוצאות הפיתוח ו/או לחייב את רמ"י באחריות כלשהי לביצוע הפיתוח בפועל.

  • באחריות המבקש להגיש מועמדות לרכישת מגרש, לפנות ולברר ביישוב, במועצה האזורית ובמרחב המתאים של רמ"י את מכלול פרטי העסקה: זמינות המגרשים, סכום הוצאות הפיתוח המדויק לתשלום, תנאי קבלה ליישוב וכל פרט או תנאי אחר שיידרש לצורך קידום מימוש העסקה לרכישת זכויות במגרש. 

מידע למגזר החקלאי

תאריך עדכון הטבלה: 23/06/2015