רשות מקרקעי ישראל

 

 

תנאי שימוש

​​​כללי

רשות מקרקעי י​שראל (להלן: המשרד) מציעה את המידע בשירות מקוון זה / באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" שלהלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ו/או הפסד שייגרמו למשתמש משימוש כאמור לעיל.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל-פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות​​, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

זהו אתר האינטרנט הרשמי של רשות מקרקעי ישראל. מתוקף כך רק אתר זה יכול להעניק שירותים אשר ניתנים באופן רשמי על ידי הרשות. קיימים אתרי אינטרנט שונים שמפרסמים שירותים אשר ניתנים על ידי רשות מקרקעי ישראל, ללא כל אישור, היתר או רשות. באחריות המשתמש לנקוט חובת זהירות ולוודא שאכן הוא משתמש בשירותי רשות מקרקעי ישראל דרך אתר זה בלבד.​

א​חריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. מדינת ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לכל שימוש בשירות שהוא עושה.
מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active - X. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן התחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים למשרד (אתרי צד ג'):
אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין המשרד אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בכתב בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.
מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש, השימוש בנתונים המופיעים בשירות זה ו/או בכל הנובע ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
רשות מקרקעי ישראל לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות כל הוצאה.

 
gov