המינהל ישתתף במימון תכנית ליקנעם עילית

המינהל ישתתף במימון  תכנית מפורטת לחטיבת קרקע בגודל של 130 דונם בחלק הדרומי של יוקנעם לכיוון עין העמק.  את התכנית מקדם יזם פרטי בשיתוף עם המינהל.  מימון התכנית נעשה לפי החלק היחסי של המינהל בתכנית וחלקו האחר משולם על ידי בעלי הקרקע הפרטיים.

​חטיבת קרקע  זו מיועדת לצירוף לתחום השיפוט של יוקנעם עילית. התכנית תואמת את תכנית אב יוקנעם עילית ומקודמת במקביל   בועדות המקומיות יזרעאלים ומבוא העמקים עד השלמת ההליך הפורמלי של ועדת  הגבולות לשינוי תחום שיפוט.

הרכב הבעלויות  בקרקע  : 65% פרטיים , 31% קק"ל , 4% מדינה .

מטרת התכנית : שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח לשכונת מגורים כהמשך לשכונת מגורים קיימת.
יעוד עיקרי:  מגורים בהיקף מוצע של כ 280  יח"ד ב-130 מגרשים דו משפחתיים בשטח של כחצי דונם  למגרש .  במגרשים גדולים יותר תתאפשר בניית 3 יחידות דיור במגרש.

 יעודי קרקע נוספים המתוכננים בשטח הם : מבני ציבור , דרכים שצ"פ ומגרש מסחרי קטן .

 התכנון יבוצע מול מתכנן המחוז במשרד הפנים מהנדסי הרשויות המקומיות מגידו ויוקנעם עילי.

 תאום תכנון : בוצע תאום תכנון מול מתכנן המחוז במשרד הפנים , מהנדסי הרשויות המקומיות  מגידו ויוקנעם עילית .

המינהל ישתתף כאמור בכשליש מעלות התכנון הכוללת בסך 217 אלף שקלים.

​​

gov