עדכון טבלאות ערכי קרקע לצורך גביית דמי היתר, דח"ש והיוון בנכסי מגורים במגזר העירוני

רשות מקרקעי ישראל (אגף שמאות) מודיעה על עדכון טבלאות ערכי הקרקע ברשות

במהלך השבועות הקרובים ייערך הליך מואץ לעדכון טבלאות ערכי הקרקע המשמשות לצורך גביית דמי היתר, דמי חכירה

שנתיים והיוון בנכסי מגורים.

העדכון יתבצע ברמה הארצית ויתפרס על פני השנה הנוכחית.

הטבלאות מתעדכנות באופן שוטף בהתאם למדיניות רשות מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת הרשות. הערכים צמודים למדד

המחירים לצרכן

תשומת ליבכם, כי בבקשות שתוגשנה החל מתאריך 14/7/2019 בישובים בהם עודכן ערך הטבלה, ייערך החישוב בהתאם לערך

הטבלה העדכני *.

* בעל הזכויות בנכס רשאי לבקש כי החישוב ייערך על פי שומה פרטנית ולא על פי הערך הטבלאי.

קבצים להורדה

gov