תקדים: רשות מקרקעי ישראל תובעת בבית המשפט המחוזי את עיריית קריית גת על הפרת הסכם הגג

בעקבות פניית רשות מקרקעי ישראל לפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) הוגשה היום לבית משפט המחוזי בבאר שבע תביעה נגד עיריית קריית גת בגין הפרות הסכם הגג שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל לבין העירייה ובמסגרתה מבוקש מבית המשפט לאכוף על העירייה את קיום ההסכם כלשונו. יודגש כי המדובר בתביעה תקדימית המוגשת על ידי רשות מקרקעי ישראל כנגד רשות מקומית לאכיפת הסכם גג.

רקע – הסכמי גג

ביום 26.11.13 נחתם בין רשות מקרקעי ישראל לבין עיריית קרית גת הסכם גג שתכליתו בנייתן של למעלה מ-6,400 יחידות דיור בעיר קריית גת, על אדמות מדינה, בשכונה חדשה המכונה "כרמי גת", צפונית לכביש מס' 35 ולעיר הקיימת.

הסכמי גג הנחתמים בין רשות מקרקעי ישראל לרשויות מקומיות נועדו לעודד את הרשויות המקומיות לקדם ולתמוך בפיתוח יחידות דיור ושיווקן בהיקף נרחב (5,000 יח"ד לפחות) ובקצב שיווק מהיר (לפחות 2,000 יח"ד בשנה). ההסכמים מייצרים מעטפת תקציבית, שתכליתה תמיכה בפיתוח התשתית להקמת יחידות הדיור ושיווקן.

עיקרו של ההסכם בהתחייבות העירייה לבצע את תכנון וביצוע עבודות הפיתוח ומבני הציבור המפורטים בהסכם. בגין תכנון וביצוע עבודות הפיתוח תהא העירייה זכאית לדמי ניהול ותקורות אשר יחושבו מעלות עבודת התכנון והביצוע בפועל. ההסכם אף מפרט את מקורות המימון לעבודות אלו ומסדיר את מנגנוני התשלום לרבות תשלום קדמי מימון לעירייה. כך, התשתיות הצמודות ותשתיות העל יבוצעו על ידי העירייה באמצעות החכ"ל ובמימון רמ"י, רמ"י אף גובה סכום הקבוע בהחלטות המועצה בגין כלל יחה"ד עבור מבני ציבור רשות וכן מעניקה קדמי מימון עבור בניית מבני ציבור חובה וזאת עד לקבלת המימון ממשרד החינוך. ההסכמים מספקים מענה מלא לפיתוח תשתיות ציבוריות בתכניות החדשות ותשתיות העל, הדרושות להן, לפי התנאים הסטטוטוריים וצורך הנדסי מוכח אשר נבחן בשיתוף פעולה עם העירייה עובר לחתימתה על ההסכם.

מהמרצת הפתיחה, עולה, כי בעוד רשות מקרקעי ישראל עמדה ועומדת בכל התחייבויותיה כלפי העירייה על פי הסכם הגג, ואף הוסיפה תקציבים לעירייה במסגרת הסכם נוסף שכותרתו "סיכום בדבר קדם מימון" שנחתם בין הצדדים ביום 19.10.15, העירייה מפרה ברגל גסה את התחייבויותיה על פי שני ההסכמים, בשלושה היבטים מרכזיים:

  1. העירייה מסרבת לפתוח תיקי רישוי לקבלנים שזכו במכרז במתחם 01 בכרמי גת; בכך היא מונעת מהקבלנים להתחיל את הליכי הרישוי שתכליתם השגת היתרי בנייה.
  2. העירייה מסרבת לחתום על הסכמי תשתיות מול היזמים שזכו במכרזים במתחמים 03-04 בכרמי גת. משמעות הדבר היא עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים. הפרה זו מקבלת משנה תוקף, גם בשל העובדה שבמתחמים אלה שווקו יחידות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", במסגרתם מחויבים היזמים למחיר שהציעו ולעמידה בלוחות זמנים נוקשים להשלמת הבנייה, והחשש לעיכובים בפרויקט נוכח התנהלות העירייה הוביל לקבלת פניות מהיזמים לביטול העסקה.
  3. העירייה מעכבת את פרסום המכרז לביצוע עבודות פיתוח במתחם 03-04. עיכוב עבודות הפיתוח גורם לעיכוב בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט, עיכוב שהשלכותיו הכלכליות ברורות מאליהן.

במסגרת התביעה אף התבקש פיצול סעדים על מנת לאפשר לרשות מקרקעי ישראל לתבוע את נזקיה בגין התנהלותה של העירייה, לאחר שאלו יגובשו במלואם. בהקשר זה יוער כי ברשות מקרקעי ישראל כבר התקבלו פניות מיזמים בדרישה לביטול עסקאות ולהתערבות הרשות.

הסעד המבוקש

לאור כל האמור, ביקשה רשות מקרקעי ישראל באמצעות הפרקליטות מבית המשפט להורות לעירייה לקיים את ההסכם ככתבו וכלשונו ובכלל זה:

לפתוח לאלתר את שערי התכנון בפני היזמים, לחתום על הסכמי תשתית עם יזמים שזכו במכרזים, לפרסם לאלתר את המכרז לביצוע עבודות הפיתוח ולעמוד בכל התחייבויותיה על פי הסכם הגג והסכם קדם המימון.

קבצים להורדה

gov