קול קורא 01/2021 – רשות מקרקעי ישראל קוראת בזאת לציבור הרחב להגיש הצעותיו לרכישת עצים מרמ"י

תחילת מועד ההגשה הינו 15/01/2021
מועד סיום הגשת בקשות 15/02/2021


רקע:

רמ"י קוראת בזאת לציבור הרחב להגיש הצעה לרכישת עצים המצויים במשתלת עצים בסמוך לביה"ח שיבא ברמת גן.
כל אדם וכל גוף מסחרי יהיה רשאי להגיש הצעה לרכישת העצים , כפי שיפורט בהמשך.
המשתלה ממוקמת מערבית למתחם בית החולים תל השומר, במשתלה מצויים מגוון רב של עצים מסוגים ומגדלים שונים. ניתן להתרשם מסוגי העצים וגודלם בסיור שיתואם מראש מול נציג רמ"י, מר בני קוזין בכתובת הבאה: benny.kozin@gmail.com. יובהר כי אין לפנות ישירות לנציגי המשתלה, העצים הינם רכוש רמ"י.

מועדי הסיור : הסיורים יתקיימו בין השעות 09:00 ועד 11:00, בתאריכים כדלקמן:

סיור ראשון -04/02/2021
סיור שני- 11/02/2021
סיור שלישי -18/02/2021
סיור רביעי -25/02/2021

תנאי להשתתפות בסיור הינו תאום ורישום מראש ובמגבלות התו הסגול.

סדר חלוקת העצים יהיה בהתאם לכמות העצים המבוקשת, ובכל מקרה כמות העצים המבוקשת לא תפחת ממאה עצים.

1. הליך הגשת ההצעות וקביעת סדר בחירת העצים ע"י המציעים:

א. כל מציע יגיש את הצעתו לגבי סוג העץ אותו מעוניין לרכוש ומספר העצים אותו הוא מבקש מכל סוג על גבי רשימת סוגי העצים המצ"ב (לא פחות ממאה)

ב. רמ"י ,תבחן את ההצעות ותדרג את ההצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתבסס על הקריטריונים הבאים :

1. כמות העצים לגביהם הוגשה ההצעה.
2. מיקום העצים בשטח.
3. המחיר המוצע.
4. מועד מסירת העצים.

2. הליך מסירת העצים:

ג. מסירת העצים תבוצע לאחר הסדרת התשלום בגינם והצגת שובר משולם.

ד. לכל זוכה ועל פי סדר זכייתו, ייקבע מועד לסימון ועקירת העצים על ידו (ייקבע מול נציג רמ"י מר בני קוזין)_

פעילות הזוכה בשטח המשתלה תבוצע בכפוף לכללים והנחיות שיוגדרו ע"י רמ"י.

יובהר כי:

א. עקירת העצים שנבחרו והכנתם לשינוע יהיו באחריות ועל חשבון המבקש/המשתתף. המבקש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי רמ"י.

ב. הובלה – מנוף ככל שיידרש או כל אמצעי אחר נדרשת תהא באחריות המבקש /משתתף.

יודגש כי לרמ"י ולמשתלה אין כל אחראיות לאיכות העצים, מצבם וכי העצים יינתנו במצבם הפיזי הנוכחי as is") ") המבקש מצהיר כי ראה את מצב העצים ובדק אותם מבחינה פיזית ומצא אותם מתאמים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא כנגד רמ"י ביחס לעצים לרבות טענת אי התאמה.


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נציגות רמ"י אשר תקבע את סדר הזוכים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסףהצעה אשר הינה מעורפלת ו/או תכסיסנית ו/או גירעונית ו/או הצעה שאינה סבירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רמ"י.
יובהר כי ככל שלא יוותרו מספיק עצים לפי בחירת הזוכים יוחזר סכום התמורה היחסי לכל עץ שלא נלקח / לפי המחיר ששולם עבורו.
הרשות תהא רשאית לבטל את הקול הקורא ו/או לשנות את תנאיו בכל עת, אין באמור לעיל משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע, הוא הגבוה ביותר.


ידוע למציע כי הצעתו הינה לעצים בלתי מסוימים ורק במידה והצעתו תדורג בין ההצעות הגבוהות ביותר ו/או הצעתו תוכרז על ידי רמ"י כזכאית להיכנס לרשימת ההמתנה והרשות מצאה לנכון לזמנו, הוא יוזמן ע"י רמ"י לסמן את העצים המבוקשים/שיועתקו על ידו.
יום סימון העצים/בחירת העצים הינו המועד אשר ייקבע ע"י נציג רמ"י לצורך בחירת / סימון העצים על ידי הזוכים.

קבצים להורדה

gov