הענקת זכויות להקמת מיזמים תיירותיים

הודעה על פי סעיף 25 (15)  (א)  (2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

​רשות  מקרקעי ישראל ומשרד התיירות מודיעים על אפשרות להגיש בקשות בהתאם לתקנה  25(15) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, להענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים, לרבות מיזמים מלונאים באזורים המצוינים במפה אותה אפשר לראות באתר האינטרנט של משרד התיירות ו/או באתר רשות מקרקעי ישראל שכתובותיהם מפורטים מטה.

 על המעוניינים לפנות בכתב אל: מר אבישי בר-אושר, מנהל אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות. רח' בנק ישראל 5, ת.ד. 1018 ירושלים מיקוד 91009  ולקבל מפרט הכולל תנאים ודרישות להגשת בקשות.

 

למען הסר ספק:

א.    מסמך זה הינו בגדר הודעה לציבור ואינו מהווה מכרז או הזמנה לקבלת הצעות להקצאת קרקע.

ב.     הועדה המשותפת למשרד התיירות ורשות מקרקעי ישראל (להלן:"הועדה"), רשאית לאשר בקשה אחת או מספר בקשות, או לא לאשר בקשה כלשהי לגבי אזור או כלל האזורים.

ג.       המלצת הועדה המשותפת להענקת זכויות במקרקעין בפטור ממכרז תינתן רק לבקשה שתאושר עקרונית ולאחר שתעמוד בכל הדרישות והתנאים לרבות תקנות חובת המכרזים, והוראות ונוהלי רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות.

ד.     מפת אזורים לא מבוקשים על פי התקנה הנ"ל, ורשימת הישובים הכלולים באזורים אלה מתפרסמת באתר הרשות בהודעות הדוברת.

ה.    תוקפה של הודעה זו מ-1/1/2015 ועד 31/12/2015.

 

קבצים להורדה