יותר חיילים יותר הנחות

שר האוצר יו"ר מועצת מקרקעי ישראל משה כחלון יזם בקרקע לאום הגדלת ההנחה לחיילי מילואים עד  לגובה  75,000 ₪ והרחבת מעגל הזכאים להנחה

​מועצת מקרקעי ישראל  אישרה הרחבה של החלטת הנחות בקרקע לאום לחיילי מילואים.  המועצה הגדילה עד ל 75,000 ₪ את גובה ההנחה והגמישה את הגדרות חיילי המילואים כך שמעגל הזכאים להנחה יורחב ויותאם להגדרות אגף כוח אדם במילואים.  על פי ההחלטה , חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל והמציא אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי מצה"ל (להלן: "חלופה א"). או חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל 6 שנים לפחות ואשר צבר 80 ימי מילואים החל משנת 2000 במשך תקופה רצופה של עד 6 שנים (יובהר, כי אין הכרח שבכל שנה בתוך התקופה, החייל ביצע שירות מילואים) (להלן: "חלופה ב"). לצורך אישור זכאות זה, יש להמציא אישור מצה"ל על שירות מילואים במשך תקופה רצופה של 80 ימי מילואים עד 6 שנים.

 

לעניין הגדרה זו, מועד הזכאות יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 יום מיום אישור העסקה, המוקדם מבין השניים.

עוד נקבע כי בהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, חייל מילואים פעיל אשר זכה בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע על ידי הפחתת התמורה בשיעורים הנקובים להלן ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 75  אלף ₪ לא כולל מע"מ. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.

1.1.         אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית – 10%.

1.2.         אזור עדיפות לאומית ב' – 20%.

​1.3.         אזור עדיפות לאומית א'– 35%.

2.       בהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של מכרז פומבי, חייל מילואים פעיל אשר זכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידיו במכרז על ידי הפחתת התמורה ב- 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 75 אלף ₪ לא כולל מע"מ. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.

3.       חייל מילואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים בבניה נמוכה, במסגרת חברותו בעמותה אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 15%  מסך מרכיב הקרקע אותה רכש לצורך מגוריו ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 75  אלף ₪ לא כולל מע"מ. ההחזר יהא חד פעמי ויינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד. 

4.       חייל מילואים פעיל לא יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע מלבד הנחות אזור עדיפות לאומית

5.       חיילי מילואים אשר אינם עומדים בתנאי ההגדרה שבחלופה ב' כתוצאה מחוסר של עד שלושה ימי מילואים מכלל ימי המילואים או כתוצאה מחוסר של עד ששה חודשים משירות במערך המילואים של צה"ל, ואשר קבלו את המלצתו של ראש ענף תכנון כח אדם מילואים  בצה"ל, יוכלו להגיש בקשה לועדת חריגים אשר תוקם לצורך כך ברשות מקרקעי ישראל, אשר תאשר את הכללתם בתנאי החלטה זו בהתאם לשיקול דעתה.

6.       עם עמידתו של חייל המילואים בתנאי החלטה זו, ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת בהחלטה, בכל שלב, עד 6 שנים מיום שחרורו משירות מילואים בצה"ל. 

 

אורטל צבר 0506218030

יהושע מור יוסף 0526051060