מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הסדרת שימושים ביישובים חקלאיים

מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים

​לנוכח רצון רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לעודד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים, אישרה הנהלת רמ"י מבצע הסדרה וגביית תשלום דמי שימוש בגין תקופת שימוש של עד שבע שנים אחרונות , גם אם השימוש החל קודם לכן. 

המבצע יסתיים ב- 31.12.17.

בתקופת המבצע תהיה תקופת החיוב החל מ-1.7.09 ועד למועד ההסדרה, בתנאי שיוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן ביצוע ההסדרה עד ל-31.12.17.

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, תגבה רמ"י דמי שימוש גם בגין השימוש שנעשה לפני 1.7.09.​

יובהר כי האמור לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים.

gov