הודעת הבהרה - הזמנה להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב

​​​​בהמשך להודעת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") מיום 10.04.2019 שפורסמה בעיתונות והמפורסמת באתר ה​רשות, ניתנת בזאת ארכה עד ליום 14.05.2019 להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב.

יובהר, כי הודעתה זו של הרשות אינה נוגעת לבעלי זכויות בגוש 6896 חלקה 204 (הידועה כ- "הגוש הגדול") המנוהלת ע"י המנהלים מטעם ביהמ"ש לניהול הגוש הגדול. ניתן לראות את רשימת הגו​ש​ים והחלקות שהודעת הרשות נוגעת אליהם באתר הרשות. 

gov