הזמנה להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב

פנייה זו הינה לבעלי זכויות בתחום תכנית תא/4444, שהינה תכנית מתאר מקומית החלה על הגושים והחלקות כמפורט באתר רשות מקרקעי ישראל, הופקדה לאחרונה ומייעדת את שטחה לאיחוד וחלוקה בעתיד (להלן: "התכנית המתארית"). על פי התכנית המתארית המופקדת יקודמו שלוש תכניות מפורטות למתחמים שנקבעו שכל אחת מהן תכלול הוראות לאיחוד וחלוקה. התכנית המפורטת הראשונה מקודמת בימים אלה בוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), ומספרה תמ"ל 3001, מתחם אשכול. 

נוכח העובדה שבכל אחת משלושת התכניות המפורטות יוקצו זכויות לכל אחד מבעלי הקרקע בתחום התכנית המתארית, הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי היא תהיה נכונה לכבד, ככל הניתן ובכפוף להוראות כל דין, הסכמות בין בעלי זכויות בקרקע בתחום התכנית המתארית (להלן: "קבוצת בעלי זכויות") בנוגע לתכנית המפורטת שבה יוקצו לכל אחד מהם זכויות, ככל שלא יהיה בה כדי לשנות את היקף הזכויות המגיעות לכל קבוצת בעלי הזכויות בכל תכנית מפורטת.

קבוצת בעלי זכויות רשאית להגיש לרשות מקרקעי ישראל את בקשתה לעניין אופן חלוקת הזכויות כאמור לא יאוחר מיום 1.5.2019. לבקשה המוגשת על ידי עורך דין יצורף ייפוי כוח של כל אחד מחברי הקבוצה.

יוער כי ההחלטה הבלעדית בנוגע לכל תכנית מפורטת ולאיחוד וחלוקה שיערך במסגרתה מסורה למוסד התכנון המוסמך ואין בהודעה זו כדי לחייב את מוסד התכנון לאשר את האיחוד וחלוקה שיכלול את ההסכמות האמורות.

בקשות יש לשלוח לכתובת  sdedov@land.gov.il. יש לשלוח בקשותיכם לתיבת דוא"ל זו וכן, להגיש עותק קשיח במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מנחם בגין 125 ת"א, מרחב עסקי-ת"א, עד ליום 1.5.2019. על הבקשות לכלול נתונים עדכניים לגבי גוש, חלקה/ות, שמות המבקשים ותשריט.

לפרטים נוספים והוראות נוספות יש להיעזר באתר הרשות www.land.gov.il

 

          צחי דוד                                        גילי טסלר                                 יוני צ'רניאבסקי

מנהל מרחב      ת"א                   מתכננת מרחב ת"א                              שמאי התכנית

רשות מקרקעי ישראל                   רשות מקרקעי ישראל


להלן טבלת גושים וחלקות הנכללים בתכנית רובע שדה דב:

גושים וחלקות הנכללים בתכנית רובע שדה דב - תא/4444
גושמס' חלקהשטח חלקה רשום בדונמיםשטח החלקה  הכלול בחלוקה החדשה בדונמים
6632870.5020.430
880.5000.434
890.5020.439
900.5020.444
910.5020.449
920.5020.458
930.5000.474
940.5020.502
950.5040.504
960.5060.506
970.5060.506
980.5040.504
990.5040.504
1000.5020.502
1010.5010.501
1020.5010.501
1030.5010.501
1040.5010.501
1050.5020.502
1060.5000.500
1070.5000.500
1080.5000.500
1090.5020.316
1210.5020.502
1262.9380.656
1271.0581.058
27325.0860.546
2740.2650.218
2751.0000.224
2771.0000.373
2781.0000.982
2790.4200.420
2800.7020.702
2811.0001.000
2821.0000.595
2933.6311.232
2942.3711.300
663462.2942.294
1524.43424.434
2246.8106.042
780.4740.474
790.4900.490
800.4830.483
גושמס' חלקהשטח חלקה רשום בדונמיםשטח החלקה  הכלול בחלוקה החדשה בדונמים
6634810.4920.492
820.4920.492
830.4940.494
840.6020.602
850.5590.559
860.5130.513
870.8570.857
880.5020.502
890.5140.514
1240.8970.897
1250.8640.163
1420.8820.172
1430.7760.235
1440.6170.191
1450.7840.286
1460.8340.298
1470.8660.322
1480.8660.337
1490.8700.442
1500.8180.818
1550.5080.508
1560.5050.505
1570.5050.241
1640.5500.550
1650.5340.534
1660.6160.616
1670.6120.612
1680.6080.608
1690.5840.584
1700.5660.566
1710.5750.575
1720.5810.581
1730.5840.584
1750.5000.500
1760.5850.585
1770.6390.639
1780.6400.640
1790.6420.642
1800.6430.643
1810.6440.644
1980.5440.544
1990.5440.544
2000.5440.544
2010.5440.544
2020.5440.544
2030.5440.544
גושמס' חלקהשטח חלקה רשום בדונמיםשטח החלקה  הכלול בחלוקה החדשה בדונמים
66342040.5440.544
2050.5000.500
2080.6690.669
2090.6690.669
2100.6700.670
2191.8391.839
2219.7489.748
2220.9170.917
2239.9259.925
22611.33611.336
22810.77610.776
2320.0830.083
2370.0120.012
2380.6940.694
2408.0158.015
24217.98217.982
24321.77121.771
24628.50728.507
2495.9725.972
2530.1200.120
2571.3601.360
2600.1560.156
2640.1020.102
2700.7780.778
2710.2680.268
2750.2090.209
2790.1080.108
28126.13212.372
3020.0620.062
3030.0780.078
3040.8680.868
3051.0341.034
3060.3100.310
3070.4040.404
3084.9622.307
3120.3740.374
3142.5902.590
3163.2960.481
3241.1791.179
3298.2978.297
3310.0370.037
3490.8450.845
66481879.4600.186
68831012.97912.979
6884215.23415.234
גושמס' חלקהשטח חלקה רשום בדונמיםשטח החלקה  הכלול בחלוקה החדשה בדונמים
6885422.79122.791
180.4980.011
194.5772.200
208.0528.052
68961413.00513.005
155.5545.554
168.4927.798
287.2317.231
297.4647.464
313.3483.348
322.6882.688
343.0743.074
351.1201.120
372.1352.017
381.9971.997
451.3631.363
461.6121.612
472.1112.111
721.5241.524
731.3581.358
740.8590.859
751.0001.000
761.0001.000
770.7370.662
780.5800.580
791.0001.000
800.2990.299
810.0130.013
820.4480.427
830.2570.257
1586.2536.253
16715.3290.745
204503.981405.792
20613.67413.674
2073.1570.278
6900611.27311.273
9187.53178.167
2238.3190.175
23419.558393.615
718632.5962.596
602239995,692.6932.406

 


gov