הודעת הבהרה למנגנון הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תא/4444 – רובע שדה דב

בהמשך ומבלי לגרוע מהודעת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") מיום  01.06.2020 בה פורטו מנגנוני הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תכנית תא/4444 -  "רובע שדה דב" (להלן: "התכנית המתארית"), מבקשת הרשות להבהיר ומחדדת את הדברים הבאים:

1. מועד הגשת הבקשות

בהתאם להחלטת הותמ"ל בעניינה של תמ"ל/ 3001 ובכפוף ללוחות הזמנים אשר נקבעו בעניינה, מודיעה הרשות כי בקשות ההקצאה יוגשו, בהתאם למנגנון הנבחר, לכל המאוחר עד ליום 24.09.2020.

בקשות אשר תוגשנה לאחר יום זה לא תתקבלנה.

2. חתימה על תצהיר עו"ד

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור עורכי הדין ובכפוף להחלטת ועדת האתיקה של לשכת עוה"ד מיום ה- 07.04.2020, ניתן לבצע אימות חתימה של עו"ד על גבי התצהיר המצורף לבקשת ההקצאה, בהיוועדות חזותית.

3.מנגנוני הקצאת הזכויות

בעל זכויות אשר זכאי, בהתאם לטבלת יחידות הדיור, להקצאה של יותר משש יחידות דיור, יוכל לבחור גם במתחם 1 כמתחם הנבחר בו יוקצו לו 6 יחידות דיור מתוך כלל יחידות הדיור להן הוא זכאי; במצב דברים זה, יוקצו לבעל הזכויות יתרת הזכויות להן הוא זכאי במתחמים 2 או 3, לפי בחירתו.

בעל זכויות אשר זכאי, בהתאם לטבלת יחידות הדיור, להקצאה של יותר משש יחידות דיור, יוכל לבחור כי במתחם 1 יוקצו לו זכויות לפי השווי היחסי המגיע לו וכי יתרת זכויותיו תרוכז במתחמים 2 או 3.

קבצים להורדה

gov