הסתיים הדיון בתכנית שדה דב נקבע מועד לדיון נוסף

הועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב דנה היום דיון בתוכנית להקמת 16,000 יח"ד בשדה דב. דיון נוסף צפוי בחודש הבא.
מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון:
"תוכנית שדה דב היא אחת מעתודות הדיור הגדולות בלב אזורי הביקוש "
גילי טסלר מתכננת המחוז ברמ"י :
"רובע דב ממריא: שדה דה יהפוך לרובע המגורים האנרגטי הראשון בישראל"

​​​​​​הועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב קיימה היום דיון ראשון בתוכנית רשות מקרקעי ישראל, עיריית תל אביב ומנהלי הגוש הגדול , לבניית 16,000 יחידות דיור לאחר פינוי שדה התעופה- שדה דב. הועדה המקומית תמשיך בחודש הבא את הדיון ולאחר מכן התוכנית תידון בוועדה המחוזית. יצויין כי זו הפעם הראשונה שרובע שלם מתוכנן כרובע בר קיימה. 

התוכנית משתרעת על   1,490- דונם   מתוכם  420 דונם - שטחים סחירים . שטח המגורים כולל 16,000 יחידות דיור שמחולקות בתמהיל הכולל כ 4,000 יח"ד בגודל 2-3 חדרים, 8,000 יח"ד בגודל 4 חדרים ועוד 4,000 יח"ד בנות חמישה חדרים ומעלה. רובע שדה דה יכלול גם בתי מלון בהיקף 1,500- 2,000 חדרים.
מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון אומר כי:" הרשות פועלת באינטנסיביות להגדלת היצע יחידות הדיור במדינה לטווח הקצר וגם לטווח הבינוני. תוכנית שדה דב מייצרת את אחת מעתודות הדיור הגדולות ביותר לרשות אזרחי ישראל בלב אזורי הביקוש. מימוש התוכנית יאפשר לרשות להמשיך ולהקצות תקציב ניכר למימון פינוי מחנות צה"ל ממרכז הארץ לנגב, במסגרת ההסכם של הרשות עם משרד האוצר ומשרד הביטחון".

גילי טסלר מ"מ ראש ועדת ההיגוי להכנת תכנית רובע דב מסרה כי : פינוי שדה דב הוא אירוע בעל חשיבות מרחיקת לכת וקריטי להגדלת היצע יחידות הדיור ולהתמודדות עם משבר הדיור, כמו כן הוא בעל חשיבות עצומה לעיר תל אביב-יפו  פינוי השדה יאפשר חיבור חלקי העיר המנותקים כיום ביניהם. יצירת שדרות רבות היורדות לים יאפשרו נגישות לפארק חופי רחב לתושבי האזור ולמבקרים שיגיעו. קיומם של מוסדות ציבור רבים ישלימו את המרקמים והצרכים הציבוריים להם נדרשים וייעצר זיהום הקרקע והרעש אשר שדה זה מייצר כגורם מפריע".
גילי טסלר הדגישה כי הרובע החדש יהיה הרובע האנרגטי הראשון בישראל, בין היתר הרובע החדש ייצר באופן עצמאי את החשמל שהוא זקוק מבלי להעמיס על ייצור החשמל של תל אביב.
ההיבטים הירוקים של התוכנית באים לידי ביטוי בין היתר בנתונים הבאים:
מים- חשיבות ההטמעה של הוראות בדבר חלחול מי נגר.
 מניעת בנייה בתת- קרקע מתחת לשטחים פתוחים הזרמת הנגר מתחום המגרש הפרטי למרחב הציבורי. הש״צפים יקלטו אירועי גשם קיצוני ניקוז הרחוב יופנה לרצועה אורכית של קרקע, קונסטרוקטיבית שתיצור בית גידול איכותי לעצים. תוצאה: חסכון במים בבניינים חסכון במים בשטחים הציבוריים הפתוחים.

בנייה ירוקה- תכנון מחזור חיים לחומרי בנייה ומנגנונים להבטחת איכות בנייה יוצאת דופן בשלבי המימוש.
• רצון לאפשר פיתוח של גינון קהילתי, חקלאות עירונית ואפשרות ליצור מזון מקומי
בשטח המתחם. הודגשה החשיבות של הטמעת תכנון אקלימי להוראות התכנית
שימוש בחומרים מקימים ומתאימים בתכנון הרחובות:
• שימוש בחומרים ממוחזרים
• שימוש בגוונים מתאימים לתכנון הרחוב בכדי להקל על עומס החום ברחוב, התחממות משטח הרחוב והקרינה החוזרת.
• שימוש בריצוף מתאים ושונה עבור כול שימוש – כביש, מדרכה, שבילי אופניים וכו'
צמחייה-  ריבוי עצים- שימוש בצמחייה מקומית המתאימה לתנאי האקלים המקומיים, שימוש בצמחייה עמידה וחסכונית במים. שילוב צמחייה בפארקים, שטחים פתוחים והרחובות עצמם.
• שילוב של חקלאות עירונית בתור מוטיב חינוכי
אנרגיה-
·         ייצור עצמי של החשמל ללא הזדקקות לחברת החשמל
·         דירוג אנרגטי הגבוה ביותר למבנים
·         הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
·         אספקת חשמל, חום וקור משריפה יעילה של גז טבעי
·         מרכזי אנרגיה לאספקת חשמל, חום וקור

תוצאה: הפחתת פליטות גזי חממה, יעילות אנרגטית של מבנים.
 
רקע על תוכנית שדה דב:
תחילתו של סיפור הוא בשדה תעופה צבאי אשר בו פועלת מזה שנים גם תעופה אזרחית, מכוח צו רשות שדות התעופה. עיקר הפעילות האזרחית המתקיימת כיום היא טיסות קו של חברות ארקיע וישראייר. המקרקעין שעליהם פועל שדה דב מצויים ברובם בבעלות גורמים פרטיים ובמיעוטם בבעלות מדינה. רוב הקרקע הפרטית מנוהלת על ידי מנהלים אשר מונו על ידי בית המשפט.

ביום 1.10.1980 נחתם הסכם בין המדינה למנהלי הקרקע הפרטית שהסדיר את היחסים ביניהם עד לאישור תכנית מפורטת אשר תאפשר הוצאת היתרי בנייה בשטח השדה, ההסכם קיבל תוקף פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי ת"א- יפו. ביום 18.9.2007 נחתם בין המדינה לבין המנהלים הסכם נוסף במבוא להסכם נכתב בין השאר כי "בכוונת המשרד "...(משרד הביטחון)..." לפנות את השדה בכפוף לאמור..." ונקבע כי  .." ההחלטה על הפינוי והמועד תהיה בסמכותה והכרעתה הבלעדית של המדינה.  "בכל מקרה השדה הצבאי לא יפונה כל עוד לא פונה השדה האזרחי"  וכי "המדינה תעשה כמיטב יכולתה ובכפוף לכל דין להתחיל בפעולת התכנון להכנת תב"ע על שטח החלקה ושטח שדה דב ככל האפשר בסמיכות זמנים למועד קבלת ההחלטה על פינוי השדה הצבאי.  הוראות רבות בהסכם אולם ענינו העיקרי הוא כי הבעלים העבירו למדינה 50% מזכויות הבנייה בקרקעות שבבעלותם ובתמורה הצהירה המדינה על כוונתה לפנות את השדה ולהתחיל בפעולות התכנון.
בחודש מרץ 2010 מינו שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הבינוי והשיכון התיאום עם שר הבטחון ועדה בראשות מר יעקב גנות, מנכ"ל משרד התחבורה שנועדה לבחון את מכלול משמעויות פינוי שדה דב. דו"ח גנות קבע כי יישום ההסכם ופינוי השדה ישחרר קרקע לבניית עשרות אלפי יחידות דיור באזור ביקוש גבוה, ביטול מגבלות תכנוניות על אזורים נרחבים סמוכים, שחרור רצועת החוף ממערב ועוד..
לאחר שפירטה את עמדות הגופים השונים שהופיעו בפניה המליצה ועדת גנות על לוח זמנים קשיח לפינוי .
ביום 17.4.2011 התקבלה החלטת ממשלה מס' 3161 שעניינה "העתקת מחנות צה"ל לנגב" בהחלטה זו נקבעו מועדים להעתקת מחנות צה"ל מאזור המרכז לאזור הנגב.

ביום 5.2.2012 קיבלה ממשלת ישראל את החלטתה מס' 4224 שעניינה "פינוי שדה התעופה בתל אביב  ע"ש דב הוז" בהחלטה זו נקבע כי יוקם צוות היגוי בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה שתפקידו יהיה לקדם את יישום ההסכם ולהגיש את המלצותיו עד ליום 31.12.2012.
לאחר שצוות זה מסר את המלצותיו התקבלה החלטת הממשלה מס 5188 מיום 28.10.2012. בהחלטה זו נקבע לראשונה לוחות זמנים לפינוי שדה דב לרבות הקמת תשתיות לקליטת פעילות תעופתית אזרחית באתרים חלופיים , תכנון המקרקעים במתחם שדה דב ושיווקם ועריכת הסכמי פינוי עם בעלי זכויות במתחם שדה דב – כך שהפעולות יסתיימו לא יאוחר מסוף שנת 2018. במקביל החליטה הממשלה להנחות את שר התחבורה להודיע כי צו שדה דב לא יוארך לאחר יום 30.6.2016 ולהקים צוות היגוי ברשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה לביצוע מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטה זו.
משמעות החלטת הממשלה השנייה היא כי הפעילות התעופתית האזרחית בשדה דב תופסק עד ליום 30.6.2016 וכי פינוי השדה יושלם עד לסוף 2018.
רש"ת מבחינתה השלימה את הכנת התשתית לקליטת הפעילות התעופתית משדה דב.

במקביל לקידום ההסדרים לפינוי החלק האזרחי השדה דב, פעלה הממשלה גם לפינוי החלק הצבאי של השדה וביום 16.6.2014 נחתם  הסכם שוה"ם  2 לשיווק והעתקת מחנות צה"ל. במסגרת זו נקבע בין השאר כי פינוי שדה התעופה הצבאי בשדה דב יושלם בחודש ינואר 2019.
ביום 28.7.2014 החליטה הועדה המחוזית ת"א יפו לפרסם הודעה על הכנת תכנית ותנאים להיתרי בנייה בשדה דב ההודעה פורסמה בילקוט הפרסומים ביום 28.9.14.  הועדה הורתה למשרד להגנת הסביבה להכין הנחיות לתסקיר.
עיריית תל אביב , קבוצת המנהלים ורשות מקרקעי ישראל הקימו ועדת היגוי בה נציגים ממשרדי ממשלה ונציגים מקצועיים ברשות מהנדס העיר, אדר' עודד גבולי וממלאת מקומו בוועדה וראש צוות העבודה הגב' גילי טסלר , מתכננת מרחב עסקי תל אביב ברמ"י.

gov