הודעה לבעלי זכויות בקרקע במתחם שדה דב

הזמנה להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב

​​​​​​​​​​בהמשך להודעה מיום ה-29.04.2019 , אשר פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל, מפורסם בזאת נוהל הגשת בקשות להקצאת זכויות בתכנית תא/4444 (להלן: "הנוהל").

מטרת הנוהל הינה לפרט ולבאר את המנגנון עליו הצהירה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") במסגרת הליכי התכנון של תא/4444 – "רובע שדה דב" (להלן: "התכנית המתארית") ואשר בהתאם לו יוקצו הזכויות במסגרת טבלאות האיחוד וחלוקה שיערכו בתכניות המפורטות אשר יקודמו ויאושרו מכוחה של התכנית.  

ביום ה-19.02.2020 יועלו לאתר רשות מקרקעי ישראל הטבלאות הבאות, אשר ישמשו כמסד הנתונים היחיד לצורך הגשת בקשות ובדיקת זכאות, בהתאם להודעה זו: 

  1. טבלת חלוקת הזכויות הכלולה בתכנית המתארית, בה יפורטו כלל בעלי הזכויות בתחומה של התכנית המתארית וחלקם היחסי במצב הנכנס ובמצב היוצא בכל אחד ממתחמי התכנון (להלן: "טבלת המקור").

  2. טבלת הקצאה עקרונית (אשר איננה סטטוטורית) בכל מתחם תכנון, בהתאם למספר יחידות הדיור האקוויוולנטי המשוער בכל מתחם (להלן: "טבלת יחידות הדיור"). 

הגשת בקשות תהא אפשרית מרגע פרסום הודעה זה. יובהר שבקשות אלה יוגשו על סמך טבלת יחידות הדיור המצורפת, המבוססת על מסמך עקרונות השומה שהופץ לבעלי הזכויות בהתאם להחלטת הועדה המחוזית מיום 22.9.19.

לאחר החלטה לאשר את התוכנית המתארית, וככל שיחולו שינויים בהוראות התכנית או במסמך עקרונות השומה בהמשך להחלטת הועדה, תפעל רשות מקרקעי ישראל לעדכון טבלת יחידות הדיור ולפרסומה של טבלת יחידות הדיור המעודכנת באתר האינטרנט של הרשות. 

עם פרסום טבלת יחידות הדיור המעודכנת, וככל שלא יידרש פרסומה, עם ההחלטה של הועדה המחוזית לאשר את התכנית המתארית, ניתן יהיה להגיש בקשות מתוקנות הנובעות מטבלת יחידות הדיור המעודכנת או בקשות חדשות ובלבד שהמועד האחרון להגשת בקשות חדשות או לעדכון בקשות שהוגשו יהיה בתום 30 ימים ממועד ההחלטה לאשר את התוכנית המפורטת הראשונה בתחום התכנית המתארית.  

המועד האחרון להגשת הבקשות יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בסמוך לאחר החלטה על אישורה של התכנית  המפורטת הראשונה במוסדות התכנון. 

את הבקשה, בהתאם למנגנון שנבחר על ידי בעל הזכויות, יש להגיש בדואר אלקטרוני שכתובתו sdedov@land.gov.il או במשרדי הרשות אצל ראש תחום בעלות ורישום, הגברת רויטל יזדי, על גבי טופס ייעודי אשר יועלה ע"י רמ"י לאתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל ויהיה זמין אף במשרדי הרשות (להלן: "טופס הבקשה").


 
צחי דוד
מנהל מרחב ת"א         
רשות מקרקעי ישראל

 
גילי טסלר    
מתכננת מרחב ת"א          
רשות מקרקעי ישראל

 
יוני צ'רניאבסקי
שמאי התכניות המפורטות

 

 

קבצים להורדה

gov