הודעה על פרסום המלצות הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

ועדת שמרון הגישה המלצותיה למועצת מקרקעי ישראל בישיבתה אתמול ה – 2.11.20. מצורף דו"ח הועדה על נספחיו
מועצת מקרקעי ישראל תדון בדו"ח בישיבתה הבאה ביום 14.12.20.

קבצים להורדה