מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הודעה על פרסום המלצות הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

ועדת שמרון הגישה המלצותיה למועצת מקרקעי ישראל בישיבתה אתמול ה – 2.11.20. מצורף דו"ח הועדה על נספחיו
מועצת מקרקעי ישראל תדון בדו"ח בישיבתה הבאה ביום 14.12.20.

קבצים להורדה

gov