הקצאת קרקעות לרשות לגנים לאומיים ולשמורות טבע

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל דנה לאחרונה בהצעה להאריך ל- 49 שנה את תקופת החכירה של הרשות לגנים לאומיים ולשמורות טבע בקרקעות המוכרזות כגנים לאומיים שמורות טבע, ואתרים לאומיים.

הקרקע תוקצה לרשות, בפטור ממכרז, כאשר תמורת השימושים הציבוריים שיהיו בתחומה, כגון: מרכזי מבקרים, דרכים, שבילים ומגרשי חניה, נטיעות תאורה מתקני אספקת מים וביוב חניוני נופש פעיל מצפורים ועוד, ישולמו דמי חכירה סמליים מהוונים .

בנוסף יוקצו לרשות, בתחומי השמורות והגנים הלאומיים, שטחים לשימושים מסחריים- תיירותיים ואטרקציות למבקרים כגון: שירותים תיירותיים חיוניים כגון מזנון וכן שירותים משלימים כגון מסעדה חנות מזכרות ועוד, וכן שירותי אכסון משלים כגון בונגלוס וחניון לילה.
הרשות תוכל להפעיל שירותים אלה באמצעות יזמים ללא שימסרו זכויות בקרקע.

גביית אגרות כניסה לגנים לשמורות ולאתרים תהיה בהתאם לחוק גנים לאומיים.

באשר לשטחים המיועדים לגנים לאומיים ושמורות טבע אשר הליכי הכרזתם טרם יסתיימו, יהיה רשאי המינהל למסור אותם לרשות לתקופות בנות 7 שנים כל אחת למטרת שמירה ופיקוח.

ההצעה טעונה אישור מועצת מקרקעי ישראל.
gov