הסדרת זכויות בשכנת ג'ואריש ברמלה

הודעה בדבר כוונה להסדיר זכויות בגושים 7189 ו- 7190, שכונת ג'ואריש, רמלה

מועצת מקרקעי ישראל החליטה ביום 23.4.13 על מתווה להסדרת זכויות בגושים 7189 ו- 7190 ברמלה (החלטת מועצה 1277).

הסדרת הזכויות תיעשה בהתאם לתכנית מס' 3/57/21 מיום 28.12.95.

כל הטוען לזכויות במקרקעין האמורים, נדרש למלא טופס בקשה להכרה בזכויות, המפורסם באתר הרשות ומצוי גם במשרדי הרשות המקומית.

את הטופס יש להמציא לגב' איילת חי, ר' צוות רכישות והפקעות במרחב עסקי מרכז, בצירוף כל המסמכים הנלווים, כשהוא חתום ומאומת בידי עו"ד, זאת לא יאוחר מיום 01/11/16.

הרשות תבחן את החומר שיתקבל, ותמשיך לפעול על מנת לקדם את הסדרת הזכויות במקרקעין מהר ככל הניתן.​

 

gov