המלצות הועדה לנושא מחצבות

ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל תדון בישיבתה הקרובה בהמלצות  הועדה לנושא  המחצבות,  העוסקות במתן הרשאה, למי שהיו בעלי הרשאות קודמות לכרייה וחציבה,  להמשיך ולהחזיק במחצבות אלה.

הועדה המקצועית אשר הוקמה עפ"י תקנה 25 (29) (ג) לתקנות חובת המכרזים, העבירה כאמור המלצותיה לגבי 14 מחצבות לועדת הפטור.

הועדה, בראשות השופט בדימוס פרופ' דן ביין, ובהרכב היועצת המשפטית למינהל עו"ד רחל זכאי-נוימן, נציג משרד האוצר מר סטניסלב שוורצביין ,נציג לשכת רואי החשבון- רו"ח מנחם רהב - ונציג התאחדות התעשיינים מר יצחק דוידי, החלה פעולתה לפני כשנה והוגשו אליה 67 בקשות של בעלי מחצבות המבקשים להמשיך ולהחזיק במחצבות בהן ניתנו להם הרשאות בעבר.

לשם לימוד הנושא שמעה הועדה סקירות מקצועיות של הממונה על ההגבלים העסקיים, הממונה על המכרות, נשיא התאחדות התעשיינים, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, יו"ר איגוד בעלי המחצבות ונציגי פורום המחצבות הקטנות. כן ערכה הועדה סיור במחצבה, ואף הוגשו לה חוות דעת גיאולוגיות, כלכליות וחשבונאיות מטעם בעלי המחצבות ומטעם המדינה וכן חוות דעת שהוזמנה על ידה ואשר בדקה את סבירות העבודות הכלכליות שהוגשו.

לאחר שפרסמה הועדה קריטריונים וסדרי דין הגישו המחזיקים במחצבות עיקרי טעון מפורטים מטעמם, בהם פרטו הנימוקים לפיהם יש לאפשר להם לבצע כרייה וחציבה במחצבות.

כן הובאו לאישור הועדה, ואושרו על ידה כראויים וסבירים, הסדרים אשר נעשו עם חב' אבן וסיד בע"מ וחב' הנסון מוצרי מחצבה (ישראל) בע"מ במסגרת "ועדת השניים",בהרכב היועצת המשפטית למינהל עו"ד רחל זכאי-נוימן וסגן בכיר לחשב הכללי מר צבי חלמיש, ביחס ל-21 המחצבות של חב' אבן וסיד ו-3 המחצבות של חב' הנסון. עפ"י הסדרים אלה מושבות למדינה כמחצית מעתודות האבן שב-24 מחצבות אלה, ללא שתיערך התחשבנות כלכלית עימן ביחס להשקעותיהן במחצבות המושבות למדינה, וכן הוסדרו ונקבעו מועדי סיום ההרשאות במחצבות הנותרות בידי החברות, על מנת להבטיח סיום פעולתן ושיקומן.

המחצבות אשר עניינן טרם נדון בפני הועדה הינן בעיקר מחצבות ואדי, מחצבות שיש ומחצבות שונות אשר התפוקות והעתודות בהן נמוכות ואשר השפעתן על המשק מועטה יחסית והדיון בהן יתקיים בקרוב.
gov