יגבו דמי היתר עבור בניית בריכות שחייה בנחלות

המינהל יגבה דמי היתר עבור בניית בריכות שחייה בחלקת המגורים בנחלה חקלאית ובמשקי עזר

​בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות התופעה של הקמת בריכות שחייה בחלקות המגורים של נחלות- מושבים וקיבוצים ובמשקי עזר וביחוד בנחלות אשר בשטחיהן הוקמו צימרים.

בישיבה שהתקיימה לאחרונה בהנהלת המינהל  נבחנה שאלת תשלום דמי ההיתר בעבור בריכות שחיה המוקמות בחלקות המגורים במושבים. הנהלת המינהל החליטה כי בניית בריכה דינה כדין תוספת בנייה לעניין תשלום דמי ההיתר. היות ומדובר כאן בתוספת זכויות שלא הוקנתה בחוזה הבסיסי לנחלה נדרש תשלום נוסף בגין בנייתה של הבריכה.
נקבע כי חישוב דמי ההיתר יגזר מערך הקרקע, אשר יקבע על ידי שומה פרטנית של שמאי המינהל או מי מטעמו. הנחות אזור תינתנה על פי מפת איזורי עדיפות לאומית.

הבריכה לא תיכלל במניין השטח המותר לפעילות לא חקלאית גם אם הבריכה הועמדה לשימוש דיירי הצימרים.

ההסדר החדש יוחל גם על בריכות שחיה המשמשות לצורך מסחרי בקיבוצים( גם אם נבנו בעבר).
 
הוראות מעבר:
בקשות לבניית בריכת שחייה פרטיות שהוגשו עד לתאריך 6/11/07 יטופלו על פי הכללים שהיו נהוגים במינהל עד למועד זה. בקשות חדשות שיוגשו מתאריך 7/11/07 ​יטופלו בהתאם להחלטת הנהלה זו, דהיינו, גביית דמי היתר עבור בריכה כאמור לעיל.

gov