אורכות לבעלי הסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל

אורכות לבעלי הסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל

בהתאם להחלטת מועצת מ​קרקעי ישראל מס' 1481,​ ניתנת בזאת אורכה אחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה בקרקע שהקצתה רמ"י בפטור ממכרז, ושחלפו 48 חודשים מיום אישור העסקה. עד לתאריך 31/3/18 תינתן האורכה בתנאי החלטת מועצה מס' 1229, קרי תשלום של ¼% מהתמורה לכל שנת אורכה בתוספת הפרשי הצמדה, ולא פחות מ-1,000 ש"ח כולל מע"מ בגין ההארכה הכוללת. החל מ-1/4/2018 יחולו הכללים החדשים המפורטים בהחלטה מס' 1481.

 

gov