הודעה לרוכשי מגרשים בנוחם ובצלפון

הודעה לרוכשי מגרשים בהרחבות מושב נוחם ובמושב צלפון שבאזור הרי יהודה

בעקבות החלטת הנהלה,  אנו מפרסמים  בזאת את הצהרת מושב נוחם והצהרת מושב צלפון בנושא  פרויקט ההרחבה  בשני מושבים אלו.

המינהל מתכבד להביא לידיעת כלל הציבור כי כל מי שיתקשר עם חב' מקורות שליטה ואו כל חברה אחרת לבנייה מרוכזת חרף הודעה זו שם כספו על קרן הצבי, על כל המשתמע מכך .

מושב נוחם

מובאת בזאת לידיעת הציבור הודעת ב"כ מושב נוחם לפיה המושב לא התקשר עם אף חברה בהסכם לשווק פרוייקט ההרחבה, למעט התקשרות יחידה שהמושב ביצע עם חב' נופי יהודה בע"מ לביצוע עבודות פיתוח.  כמו כן המושב לא התקשר בשום הסכם לביצוע בניה מרוכזת , היה והמושב יבקש לבצע בנייה מרוכזת הוא יגיש בקשה מסודרת למינהל.   

מושב צלפון

מובאת בזאת לידיעת הציבור הודעת ב"כ מושב צלפון לפיה בוטל ההסכם עם חב' מקורות שליטה וכי חברה זו תבצע עבודות פיתוח בלבד.

כן הובהר ע"י ב"כ המושב כי המושב או מי מטעמו אינם מבצעים בניה מרוכזת

gov