הודעה לרוכשי מגרשים בהרחבות המושבים נוחם וצלפון

בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל"), ישוב חקלאי אינו רשאי לחייב ביצוע בניה במגרשי מגורים בהרחבת הישוב החקלאי על ידי מי מטעמו/קבלן מסויים/חברה קבלנית מסוימת (להלן: "בניה מרוכזת") אלא באישור המינהל שיתנן בהתאם לכללים ולמגבלות שנקבעו על ידי מועצת מקרקעי ישראל והנהלת המינהל בעניין זה.

לפיכך, מינהל מקרקעי ישראל לא יאשר החכרת מגרשי מגורים בהרחבות של ישובים חקלאיים בהם מגרשי המגורים שווקו על ידי אגודת הישוב החקלאי ו/או מי מטעמה בדרך של בניה מרוכזת ללא קבלת אישור המינהל מראש ובכתב לבניה המרוכזת על פי התנאים שנקבעו על ידו.

הרינו להביא לידיעת הציבור כי מינהל מקרקעי ישראל לא אישר למושב נוחם ולמושב צלפון שיווק מגרשי המגורים בדרך של בניה מרוכזת. כמו כן, הרינו להביא לידיעת הציבור את הודעות מושב נוחם ומושב צלפון שלהלן:

מושב נוחם

ב"כ מושב נוחם הודיע למינהל כי המושב לא התקשר עם כל חברה בהסכם לשווק פרוייקט ההרחבה למעט התקשרות יחידה שבוצעה על ידי המושב עם חברת נופי יהודה בע"מ לביצוע עבודות פיתוח. כמו כן, נמסר כי המושב לא התקשר בכל הסכם לביצוע בניה מרוכזת. היה והמושב יבקש לבצע בנייה מרוכזת תוגש בקשה מסודרת למינהל.

מושב צלפון

ב"כ מושב צלפון הודיע למינהל כי המושב או מי מטעמו אינם מבצעים בניה מרוכזת, וכי ההסכם שנחתם בין אגודת הישוב לבין חברת מקורות שליטה אשר הבטיח תמורות למושב בוטל וכי חברת מקורות שליטה ו/או מי מטעמה יבצעו עבודות פיתוח בלבד על פי הוראות המינהל.

 

gov