הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית

בעקבות החלטת ממשלה 4302 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות מיום 25.11.2018, מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), דנה ואישרה ביום 8.9.2020 תיקון לפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "קובץ ההחלטות") שעניינו הנחות בהקצאת קרקע.
ההחלטה נחתמה ע"י שר האוצר ונכנסה לתוקף ביום 20.10.2020.
כתוצאה מהתיקון חל שינוי באזורי העדיפות של חלק מהיישובים.
בהתאם להחלטת הנהלה 4954 מיום 21.10.2010 יישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.11 לקובץ ההחלטות נפגע ביחס לסיווגם במדיניות שנהגה עד לתיקון שנכנס לתוקפו ביום 20.10.2020, ימשיכו ליהנות מההנחות עפ"י המדיניות שקדמה לתיקון פרק משנה 4.2 לקובץ ההחלטות וזאת עד ליום 31.1.2021, בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה לשביעות רצון רשות מקרקעי ישראל עד למועד זה.

ביום 20.1.2021 החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל להאריך את הוראות המעבר ב-3 חודשים עד ליום 30.4.2021.