ישיבת המועצה 24.12.03

נושאים שאושרו בישיבת המועצה מיום 24.1203 בראשותו של מר אהוד אולמרט מ"מ ראש הממשלה, שר התמ"ת והתקשורת

​ההחלטות תכנסנה לתוקף רק לאחר שתחתמנה על ידי יו"ר המועצה ועל ידי שר האוצר, מקום שנדרש אישורו בהתאם לסעיף 40 ג לחוק יסודות התקציב.

תקציב המינהל לשנת 2004

אושר ברוב קולות תקציב המינהל לשנת 2004 בסך 4.13 מליארד.
מתן הנחות בישובי הגליל והצפון (עדכון 897)
מועצת מקרקעי ישראל אישרה מתן אורכה עד יום 30.6.04 להחלטה העוסקת במתן הנחות להקצאות קרקע למגורים בישובי הגליל והצפון,שבמפה אשר צורפה להחלטה המקורית (897).
ההחלטה קובעת כי שיעור תשלום דמי החכירה בישובים בגליל ובצפון, שאינם באזור עדיפות לאומית, ישווה לשיעור המשולם באזור עדיפות לאומית ב'. שיעור דמי החכירה בישובים באזור עדיפות לאומית ב' ישווה לשיעור דמי החכירה באזור עדיפות א'.
מינהל מקרקעי ישראל ישווק קרקעות לא מתוכננות בדרך של חכירה (תיקון 938)
המועצה אישרה הקצאת מתחמי קרקע לא מתוכננת בחוזה חכירה בנוסף לשיווקם בדרך של מתן הרשאה לתכנון כפי שהיה נהוג עד כה.
הקרקעות שתשווקנה בדרך זו תהיינה באזורים מבונים, קרקעות צמודות דופן לאזורים מבונים שחלה עליהן תכנית שאינה למטרה חקלאית או למטרת שטחים פתוחים, וכן בשטחי מחנות צה"ל המפונים ובקרקעות שאותרו להשבה בהסדר הקיבוצים..
במכרז היזום תשווקנה זכויות חכירה לתקופה בת 49 שנה עם אופציה למתן אורכה.
הקרקע תימסר למרבה במחיר והזוכה ישלם למינהל את הסכום שהציע ולא יידרש לשלם תשלומים נוספים בעת עליית ערך הקרקע כתוצאה משינוי יעודה, העברת זכויות לאחר או חידוש זכות חכירה.
כן אישרה המועצה בהחלטתה כי שטחים שיועדו לשטחי ציבור בתכניות שאושרו עד סוף שנת 2003 ואינם נדרשים עוד לרשות המקומית למטרה זו יושבו למינהל וישווקו בדרך של מכרזי יזום בתאום עם הרשות המקומית.
יוגדלו שטחי מגרשים בקו התפר סובב עזה עד לדונם –( תיקון 859)
במטרה להשוות את תנאי חכירת הקרקע בקו התפר סובב עזה לאלו הקיימים בקו העימות יאפשר המינהל לתכנן מגרשי מגורים בישובים חקלאיים בקו התפר סובב עזה בשטח שלא יעלה על דונם כאשר ממוצע שטחי המגרשים לא יעלה על 800 מ"ר.

תוקף שומות מקרקעין יוארך עד לשנתיים

תוקף השומות במכרזים פומביים יוארך עד לתקופה של שנתיים במקום שנה כפי שנהוג היה עד כה. תוקף שומות המקרקעין בהקצאה ללא מכרז יהא שנה אחת. למנהל המינהל הסמכות להורות על עדכון שומה טרם חלוף התקופה במקרים המצדיקים זאת.

הוארך תוקף הרשאה לתכנון לישוב הקהילתי גבעת אבני

המועצה אישרה לישוב גבעת אבני אורכה נוספת לתכנון 104 מגרשים אחרונים עד לסיום שיווק 600 יח"ד שתוכננו לישוב,לאחר שזו ביצעה את מלוא הפיתוח בישוב.

הקצאת קרקע בדמי חכירה סמליים לעמותת בית לוחמי הגטאות

אושרה הקצאת 39 דונם בקיבוץ לוחמי הגטאות המשמשים כבית להנצחת השואה והגבורה לעמותת בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון -בדמי חכירה סמליים מהוונים. הזכויות בקרקע אינן ניתנות להעברה והקרקע תוחזר למינהל אם יופסק שימושם למטרה זו.
הקצאת קרקע לעיריית ת"א להקמת קרייה להשכלה גבוהה במתחם אייזנברג
מתחם ביה"ח אייזנברג ביפו יוקצה לעיריית ת"א יפו למטרת הקמת קריה להשכלה גבוהה במקום, לאור הסכם משולש שנחתם בפברואר 2002 בין מנהלי עזבון המנוח לבין מינהל מקרקעי ישראל ועיריית ת"א יפו. מדובר במתחם ביה"ח הממשלתי המתוכנן ביפו אשר שאול אייזנברג ז"ל חתם בשנת 1972 הסכם עם המדינה לתרומה בסך 10 מלש"ח להקמתו. הבנייה במתחם הופסקה בסוף שנות ה- 70 לאחר בניית השלד, עם הקמת ביה"ח הממשלתי הסמוך וולפסון.
בהסכם שנחתם עם יורשי המנוח סוכם כי הם מוותרים על כל תביעותיהם וטענותיהם בגין הכספים ששולמו (רק חלק מהתרומה הועבר למדינה).
עירית ת"א תשלם למינהל 2% מערך הקרקע דמי חכירה שנתיים עבור שטחי המכללה כנהוג בשטחי ציבור ו5% מערך הקרקע מדי שנה בעבור השטחים הסחירים.
המועצה התנתה את ההסכם בכך ששכר הלימוד במכללה לא יעלה על זה המקובל באוניברסיטאות בארץ.

מגרשים בישובים קהילתיים יוקצו לפי מלוא הזכויות בתכנית

החל מראשית השנה הבאה תוקצינה קרקעות למגורים בישובים קהילתיים על פי מלוא זכויות הבניה בתכנית ולא עפ"י הבינוי בפועל כפי שנהוג כיום.
ההחלטה נועדה להשוות את תנאי הקצאת הקרקע בישובים חקלאיים בכל המגזר החקלאי.
בתכניות שיופקדו לפני ה 1.1.2004 תתאפשר, לבקשת המתיישב, הקצאה חלקית של הזכויות, בהיקף בינוי מינימלי של 160 מ"ר

המינהל יגבה את מלוא דמי החכירה על תוספות בנייה בבתי מגורים במגזר החקלאי

המועצה אישרה גביית דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% על תוספות בנייה מעבר ל- 160 מ"ר בשתי יחידות המגורים בנחלות ובבית המגורים במשקי עזר ובכל בנייה מעבר ל 55 מ"ר ביחידה השלישית (המיועדת להורים) בנחלות. תוקף ההחלטה ממועד ביטול החלטה 737 על ידי בג"ץ.
בתקופת הביניים עד לקבלת ההחלטה גבה המינהל מהמתיישבים ערבויות בגובה סכום ההפרש בין שיעור התשלום בהחלטה 737 לבין שיעור התשלום המלא לפי סיווג הישוב. החלטה זו מאפשרת מימוש הערבויות שהופקדו במינהל.
התחדשות עירונית

המועצה הטילה על מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון להביא בפניה הצעת החלטה מקיפה בנושא התחדשות עירונית

שתעודד קידום פרויקטים להתחדשות עירונית של מבנים ותיקים ומיושנים לשם שיפור חזותן של הערים המזדקנות ותוך מתן פתרונות ראויים להטבת תנאי המגורים של דייריהם.
המועצה הדגישה כי אין מטרת ההחלטה שיור זכויות בידי יזמים המצויים בתקופת הסכם פיתוח שתאפשר להם קבלת זכויות נוספות ללא תשלום נוסף או הוספת שטחי ציבור לתכנית התחדשות עירונית על חשבון כלל הציבור.
הליכי קבלה בישובים קהילתיים קטנים ובישובים חקלאיים (שלא בתנאי נחלה)
המועצה מינתה מבין חבריה צוות בו חברים מנהל המינהל יעקב אפרתי, שלמה בן אליהו ועדי ניב נציגי הקק"ל, להביא הצעת החלטה חדשה למועצה בדבר נוהל קבלת מתיישבים חדשים לישובים קהילתיים הקטנים מ- 300 בתי אב ולאגודות שיתופיות שלא בתנאי נחלה.

gov