החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל

*ההחלטות תיכנסנה לתוקף לאחר חתימתן על ידי יו"ר המועצה, שר האוצר משה כחלון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל אתמול התקבלו ההחלטות הבאות:

בעלי תחנות דלק שיוסיפו שימוש להנפקת גז יזכו לפטור מדמי היתר

המועצה אישרה  מתן פטור מדמי היתר עבור תוספת שימוש להנפקת גז לבעלי חוזה חכירה לתחנות דלק קיימות עד לתקופה של 31.12.20.  זאת לאור החלטת ממשלה  5327 מיום 13/1/13 בענין הפחתת התלות הישראלית בנפט בתחבורה, הקובעת כי יש לקדם בישראל את המעבר של התחבורה בישראל בשנים 2013 עד 2025 למקורות אנרגיה חליפיים לנפט ולאפשר את היתכנות ההפחתה של משקל הנפט כמקור אנרגיה לתחבורה ציבורית בישראל.
לכך כמה נימוקים שבאו לידי ביטוי בחוות דעתו שלראש התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה :
א. שוק הגז הטבעי לתחבורה נמצא בחיתוליו והיקף המכירות בשנים הראשונות לא צפוי להיות מהותי.
ב. הגז הטבעי הוא תחליף ולמעשה לא צפוי לשנות את מכירות התחנות בצורה משמעותית.
ג. בשנים הקרובות משווקי הגז צפויים לשווק את הגז מחירים נמוכים יחסית, בכדי להאיץ את החדירה לשוק, ומרווחי השיווק יהיו נמוכים מאוד. בנוסף, הכמויות המדוברות בשנים הראשונות צפויות להיות נמוכות.
ד. עם התפתחות השוק, מחירי הגז צפויים להיות מוגבלים בצד העליון עקב חלופת הסולר, כאשר בצד התחתון העלויות גבוהות יחסית לאור הקמת התשתית הנדרשת.
ה. מרווחי השיווק הצפויים בשלב זה צפויים להיות דומים לנהוג בסולר, בהתאם למידע שנאסף ונותח ע"י משרדי הממשלה.
ו. התפתחות שוק גז תחרותי צפויה לצמצם את מרווחי השיווק בטווח הארוך.

הגמשת תנאי החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

המועצה אישרה שינוי בהחלטה קודמת  שמטרתו הגמשת הקריטריונים הנוגעים להרחבת מפעלים כלכליים  קיימים (לתעשייה אחסנה מלאכה ותיירות) על משבצות ישובים חקלאיים, ולמתן אפשרות להרחבת המפעל הכלכלי  גם במקרים בהם תוספת השטח תיצור חריגה מסך השטחים המותרים לתעסוקה במשבצת, זאת בתנאי שהיקף השטח המבוקש להרחבה לא יעלה על  25% מכלל השטח המקורי שאושר לתעסוקה או 10% מכלל השטח המותר לתעסוקה לאותו ישוב לפי החלטות המועצה התקפות. (הגדול מבין השניים).

תתאפשר הקמת מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בסמוך לשטחי העיבוד

תיקון ההחלטה 1279 נועד להקל על ישובים ו/או אגודות ו/או חברות עיבוד ששטחי העיבוד שלהם, העולים על 1000 דונם, מרוחקים לפחות 25 ק"מ מהישוב. התיקון יאפשר הלנת העובדים זרים, בכפוף לאישורים המתאימים ובראשם אישור תכנוני, במיקום הצמוד לשטחי העיבוד, מתוך מטרה להקל עליהם  ולתת מענה לצרכים יחודיים אלו.

המועצה אישרה לעגן שימושים סחירים נלווים בהקצאת קרקע לרשויות מקומיות

המועצה אישרה לתקן החלטת מועצה העוסקת בהקצאת קרקעות בפטור ממכרז לרשויות מקומיות בכפוף לתכניות מאושרות ולצרכי ציבור.  בישיבתה אתמול אישרה המועצה לעגן את השימושים הסחירים הנלווים בהקצאות  קרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל  לרשויות מקומיות ולאפשר שימוש סחיר נלווה בשטח שלא יעלה על 20% מהשטח המבונה במקרקעין, ובהתאם לתכנית בתוקף, בשטחים ציבוריים פתוחים.

בהקצאות המתבצעות בתשלום שאינו סמלי, תתאפשר רכישת זכויות בניה בשלבים, קרי, התשלום בגין הקרקע יתבצע לפי זכויות הבניה המבוקשות ע"י הרשות המקומית ולא לפי מלוא הזכויות בהתאם לתכנית בנין עיר מאושרת.

כמו כן בהקצאות לרשויות מקומיות בהן התמורה בגין השימוש הציבורי גבוה באופן חריג, החליטה המועצה להסמיך את הנהלת רשות מקרקעי ישראל  להחליט על פריסת תשלום דמי החכירה המהוונים.

הוגדר שטח השטחים המסחריים המותרים בהקצאת קרקעות ללא תשלום למוסדות חינוך למטרת 
הקמת מעונות סטודנטים

התיקון בהחלטה בנושא הקצאת קרקעות למוסדות חינוך אקדמיים להקמת מעונות סטודנטים נועד לוודא כי השימוש המסחרי הניתן בפטור ממכרז, יותאם לצרכים של מעונות הסטודנטים וכחלק נלווה בלבד להקצאה, אשר עיקרה במעונות סטודנטים.

המועצה הבהירה בהחלטה הנוכחית כי במסגרת הקצאת קרקעות להקמת מעונות סטודנטים, לא יעלה שיעור השטחים המסחריים הנלווים על 15-20 אחוז (בהתאמה לאזור העדיפות) מהשטח המבונה המוקצה למעונות סטודנטים ולא משטח ההקצאה כפי שנכתב בהחלטה הקודמת.

gov